Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

για τον άγιο Συμεών τον θεοδόχο, την Υπαπαντή και την ''αναλογία'' που μας κάνει συμμέτοχους κι όχι απλά ενήμερους...


Αν συνηθίζουμε να αντιμετωπίζουμε την Αγία Γραφή, ως απλό ιστορικοθρησκευτικό βιβλίο, γινόμαστε ''ψυχροί'' παρατηρητές (ακόμη και ενημερωμένοι ή ''γνώστες'') αλλά υστερούμε σε Ουσία, καθώς παραμένουμε σε φιλολογική και εξ αποστάσεως, μη μετοχή στο σωτήριο έργο του Τριαδικού Θεού. 

Όπως αναλύθηκε και στην 
προσέγγιση του ευαγγελίου του μικρού παρακλητικού, της διαχρονικής παρουσίας της γλυκυτάτης Θεοτόκου προετοιμάζουσα μυστικά την εξομολόγησι του ανθρώπου, με το ''έμεινε ωσεί μήνας τρεις...'', έτσι και το ιστορικό πρόσωπο του αγίου Συμεών, (που ζει στους αιώνες) ''δίνει'' στους επιθυμούντες (και αυτής της εποχής) μια δυνατότητα ''συμμετοχής'' στη Ζωή, όσο κατανοούνται τα δεδομένα.


Δεδομένα προς βίωση κι όχι απλά προς θρησκευτική ενημέρωση... 


...μετά από 40 ημέρες από την του Θεού-Χριστού γέννηση, ο πρεσβύτης και δίκαιος Συμεών ο θεοδόχος πήρε στην αγκαλιά του Τον Υιό και Λόγο του Θεού. Κι ήταν τότε που ανεφώνησε το ''Nῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου,...'' 256 ετών.

...και εξέβαλεν τον ΑΔΑΜ και κατώκισεν αυτόν ''απέναντι'' του παραδείσου της τρυφής και έταξεν τα χερουβίμ και την φλογίνην ρομφαίαν την στρεφομένηνφυλάσσειν την οδόν του ξύλου της ζωής... (Γεν.γ'24)


(ήμασταν λόγοι μέσα στο Λόγο 2ο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και εκπέσαμε ''απέναντι''...)
2
-
5

(όπως αναφέρεται στον μεγάλο κανόνα, ο Αδάμ εκάθητο απέναντι του παραδείσου και ωδύρετο...)

και αφού ο Κάϊν σκότωσε τον Άβελ, ... εξήλθεν δε Κάιν από προσώπου του Θεού και ώκησεν εν γη Ναϊδ ''κατέναντι'' Εδέμ (Γεν.δ'16)

(και μετά, πέρασε στο ''κατέναντι'', όπου ΔΕΝ έβλεπε και ΔΕΝ φωτιζόταν από τον Ένα Τρισήλιο Αληθινό Θεό, αλλά υπέπεσε στην πολυθεϊα, φωτιζόμενος από την σελήνη και τους αστέρας. 

5
.
ς


στο σύνολό του (256 η ηλικία του θεοδόχου πρεσβύτου Συμεών),

2
- (κατοπτρικά απέναντι, ως προς άξονα, ευθεία προβολή)
5
. (κατοπτρικά κατέναντι, ως προς σημείο, πολωμένη προβολή) 
ς


Γιαυτό και στο απολυτίκιο των Χριστουγέννων αναφέρεται πως οι τοις άστροις λατρεύοντες, υπό αστέρος εδιδάσκοντο...)

Γεννήθηκε για την ολοκλήρωση (σωτηρία) του ανθρώπου και όλης της Δημιουργίας (Δημιουργία και αναδημιουργία)* - μετάβαση στο scribd με δυνατότητα ανάκτησης

...είθε ο καλός Θεός να ενοικήσει εν ημίν! στον κόσμο μας, στην καρδιά μας, στο νου μας σε όλον τον εαυτό! ''ελθέ και σκήνωσον εν ημίν,,,'' για να βιώσουμε την θεοδοχία στον παληό μας κόσμο και να αναφωνήσουμε μαζί του το νυν απολύεις τον δούλον Σου Δέσποτα! (απόλυση από τον παλαιό, προ και χωρίς Χριστό, και είσοδο και εφεξής συζωή με την Ζωή. Στην καινή κτίση από τώρα και στους αιώνες. 

Αμήν γένοιτο δι ευχών των αγίων και εξαιρέτως της Υπεραγίας Θεοτόκου). 


....καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν καὶ εἶπε πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ· ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ... καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον. 


ΣΧΟΛΙΟ: Μπροστά σε αυτό το αντιλεγόμενο ''σημείο'' ο καθένας διαλέγει την στάση του. Στάση ζωής προς ανόρθωση/ανάσταση ή πτώση... 


ετεροδόξως και αλλοδόξως, ο άνθρωπος μπορεί να εγγίσει το απέναντι. ΜΟΝΟ ορθοδόξως και δια των ισχυόντων μυστηρίων μπορεί να μετέχει το ''εντός''. 

Όρια που διακρίνονται στο : 

ΜΗ ΜΟΥ ΑΠΤΟΥ και ΦΕΡΕ ΤΟΝ ΔΑΚΤΥΛΟΝ ΣΟΥ ΩΔΕ… αντίφασις ή καθορισμός ‘’ορίων’’ ΧΩΡΟΥ;

---


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου