Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες
Πάντων τῶν ἁγίων ἀνεμάξω τάς ἀρετάς, Πατὴρ ἡμῶν Βασίλειε, Μωϋσέως τὸ πρᾶον, Ἠλιοὺ τὸν ζῆλον, Πέτρου τὴν ὁμολογίαν, Ἰωάννου τὴν Θεολογίαν, ὡς ὁ Παῦλος ἐκβοῶν οὐκ ἐπαύσω. Τὶς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τὶς σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι; Ὅθεν σὺν αὐτοῖς αὐλιζόμενος, ἱκέτευε σωθῆναι τάς ψυχὰς ἡμῶν.


ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες/ουσες

ευλογημένα από τον άγιο!!

αντί κύκλου επιπέδου και μιας επαναλαμβανόμενης ''αρχής'' νάναι αυτή η έλιξις του ενιαυτού, δι ευχών της ολκάδος των θελότων σωθήναι, ωφέλιμη και προσεγγίζουσα Τον Κύριο

  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου