Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

ΚΑΛΗ και ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ!!!


αμήν εκτυπώτερον, όπως μετά τις έξι ημέρες πλάσης με έβδομη την στάση, ήρθε καιρός να ζήσουμε τις έξι ημέρες ανάπλασης με έβδομη την Ανάσταση.   


μια αριστερόστροφη κίνηση (σπειροειδή ανελικτική) με πνευματική φορά, ενάντια στον χρόνο και την φθορά... (όχι αποκομμένα από το όλο έτος και την όλη βιωτή και μέριμνα)

 *

«…Ερχόμενος Ο Κύριος πρός τό εκούσιον πάθος, τοις Αποστόλοις έλεγεν εν τή Οδώ. Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, καί παραδοθήσεται Ο Υιός του Ανθρώπου, καθώς γέγραπται περί αυτού. Δεύτε ούν καί ημείς, κεκαθαρμέναις διανοίαις,
συμπορευθώμεν αυτώ καί συσταυρωθώμεν, καί νεκρωθώμεν δί’αυτόν ταις του βίου ηδοναίς, ίνα καί συζήσωμεν αυτώ καί ακούσωμεν βοώντος αυτού. Ουκέτι εις τήν επίγειον Ιερουσαλήμ διά τό παθείν, αλλά αναβαίνω πρός τόν Πατέρα μου, καί Πατέρα ημών, καί Θεόν μου καί Θεόν υμών. Καί συνανυψώ υμάς εις τήν ’νω Ιερουσαλήμ, εν τή βασιλεία τών ουρανών…»...

πορεία λόγου προς Λόγον, χειραγωγία προς Ανάσταση, δια Σταυρώσεως...---

* από: Κάθετος Πνευματικός Κύκλος (οδοιπορικό της σοφίας του ανθρώπου)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου