Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Για την σύλληψη της Παναγίας από την αγία θεοπρομήτορα Άννα


Απόστολος 9 Δεκ

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Δ´ 22 - 27
22 γέγραπται γὰρ ὅτι Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας.23 ἀλλ’ ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας δι’ ἐπαγγελίας.24 ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα. αὗται γάρ εἰσι δύο διαθῆκαι, μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν Ἄγαρ· 25 τὸ γὰρ Ἄγαρ Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ Ἀραβίᾳ, συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν Ἰερουσαλήμ, δουλεύει δὲ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς· 26 ἡ δὲ ἄνω Ἰερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶ μήτηρ πάντων ἡμῶν. 27 γέγραπται γάρ· εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ῥῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.

Ευαγγέλιον: 
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Η´ 16 - 21
16 Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, ἀλλ’ ἐπὶ λυχνίας ἐπιτίθησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσι τὸ φῶς. 17 οὐ γάρ ἐστι κρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ οὐ γνωσθήσεται καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ. 18 βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε· ὃς γὰρ ἐὰν ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ, καὶ ὃς ἐὰν μὴ ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ. 19 Παρεγένοντο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον. 20 καὶ ἀπηγγέλη αὐτῷ λεγόντων· Ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω ἰδεῖν σε θέλοντες. 21 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς· Μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες αὐτόν.
  
και... μετά τα ''φυσικά'' τέκνα, που απλωνόντουσαν οριζοντίως και κατακυρίευαν την γη, δια της συλλήψεως της Θεοτόκου από την αγία θεοπρομήτορα Άννα, ανοίγει η ευτεκνία η πνευματική. Η κάθετος. Μια απαραίτητη ευτεκνία που δι Αυτής, ''πολιορκείται'' και κατακτάται ο ουρανός, όπου πατούν πόδες πραέων. Αναφέρθηκε από την ΠΔ στην Γένεση η ευλογία του Θεού, αυξάνεσθε και πληθύνεσθε, αλλά !! ο Αδάμ ‘’έγνω’’ την Εύα, μετά την πτώση.

Η καθ’ύλην ευλογία ήταν για τις αρετές που απαθώς κατακτούνται. Έτσι, όπως μας διασαφηνίζει ο γέροντας Παΐσιος, η υπέρμετρος απάθεια του ζεύγους Ιωακείμ και Άννης (Hannah = εύνοια, χάρη) ήταν η καλή αιτία απόδοσης του υπέρτιμου εξ αυτών, καρπού, του δοχείου της χάριτος Θεοτόκου.       

Αυτά τα τεκνία (χαρίσματα) κι αυτής την ατεκνίας την λύσιν δι ευχών να μας
χαρίσει ο καλός Θεός!!

Σήμερον τῆς ἀτεκνίας δεσμὰ διαλύονται· τοῦ Ἰωακεὶμ γὰρ καὶ τῆς Ἄννης εἰσακούων Θεός, παρ᾽ ἐλπίδα τεκεῖν αὐτοὺς σαφῶς, ὑπισχνεῖται θεόπαιδα· ἐξ ἧς αὐτὸς ἐτέχθη ὁ ἀπερίγραπτος, βροτὸς γεγονώς, δι᾽ Ἀγγέλου κελεύσας βοῆσαι αὐτῇ· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.

Είναι η ζωή, το βίωμα, η ΠΡΟΣΕΥΧΗ και τεκνία (χαρίσματα) που ακούγονται στον Απόστολο: …εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ῥῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.
Είναι εκ της ΠΔ, ως σκιά της Καινής: …γέγραπται γὰρ ὅτι Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας.23 ἀλλ’ ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας δι’ ἐπαγγελίας.24 ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα. αὗται γάρ εἰσι δύο διαθῆκαι, μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν Ἄγαρ· 25 τὸ γὰρ Ἄγαρ Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ Ἀραβίᾳ, συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν Ἰερουσαλήμ, δουλεύει δὲ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς· 26 ἡ δὲ ἄνω Ἰερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶ μήτηρ πάντων ἡμῶν.

Στον τύπο Πατρός ο Αβραάμ (με 2 υιούς), 2 διαθήκες. Ο Ισαάκ, ως υπάκουος υιός, πάει για θυσία και αντικαθίσταται από σφάγιον όπως αναφέρεται και Ο Κύριος (παθητός) ως Αμνός!! Έρχεται τέλος ο Ιακώβ, με επειλημμένην την χείραν επί της πτέρνας του Ησαύ, (στον τύπο του Αγίου Πνεύματος) και γεννά τεκνία, χαρίσματα από την πράξη (πρώτα) και μετά από την θεωρία, την Λεία πρώτα και ύστερα από την Ραχήλ... (όπως αναφέρουν οι άγιοι και ο γλυκύτατος άγιος Θεόδωρος ο Συκεώτης επίσκοπος Αναστασιουπόλεως) ΑΜΗΝ προς Ανάσταση!! δια αρετών, δια υπακοής, η φιλοξενία και οικείωσις με την Αγία Τριάδα!! (αρετές και Αλήθεια ελληνορθοδόξως προσεγγιζόμενες).

Και συνεχίζει το Ευαγγέλιον της ημέρας!! …Μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες αὐτόν. ... όπως ακούμε τον άγιο Συμεών τον νέο θεολόγο, να παρατηρεί:Ότι και πάντες οι Άγιοι τον Λόγον του Θεού εν εαυτοίς συλλαμβάνουσι τη Θεοτόκω παραπλησίως και γεννώσιν αυτόν και γεννάται εν αυτοίς και γεννώνται υπ’ αυτού και πως υιοί και αδελφοί και μητέρες αυτού χρηματίζουσιν.

Ισμαήλ εκ της Άγαρ (δούλης) που συστοιχείται με το όρος Σινά (ΠΔ) ετών 86 και τον Ισαάκ εξ ελευθέρας (από την Σάρρα, όταν ήταν ετών 99) που εννοεί την Άνω Ιερουσαλήμ την Καινή Διαθήκη που κατακτάται οπωσδήποτε δι Αγίου Πνεύματος (προσευχή) που χαρίζει τεκνία και το γλυκύτερο και πανάξιο τέκνο που έδωσε η ανθρωπότητα είναι η κόρη της θεοπρομήτορος Η Κυρία Θεοτόκος!! δι ης η οικονομία της σωτηρίας μας ΔΟΞΑ ΣΟΙ!!


«Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς ως ἄνθρωπος δι' ἡμᾶς; ἕκαστον γὰρ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων, τὴν εὐχαριστίαν σοι προσάγει· οἱ Ἄγγελοι τὸν ὕμνον, οἱ οὐρανοὶ τὸν Ἀστέρα, οἱ Μάγοι τὰ δῶρα, οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα, ἡ γῆ τὸ σπήλαιον, ἡ ἔρημος τὴν φάτνην· ΗΜΕΙΣ ΔΕ ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟΝ , ὁ πρὸ αἰώνων Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς.»

Έχουμε λοιπόν, σαν ανθρωπότητα πολύ δρόμο για να εγγίσουμε (βιωματικά) την πρώτη επίσκεψη του Τριαδικού Θεού... να πληρωθεί με Αγάπη και Αλήθεια η κεφαλή μας και δικαιοσύνη το σώμα μας, εργαζόμενοι (δυστυχώς αλλά έχει ο καλός Θεός) ανομία, αναλήθεια, αδικία...

Κι αυτό γιατί, ενώ διαβάζουμε την βίβλο γενέσεως Ιησού Χριστού περί γενεών δεκατέσσερας για να βάλει ο Τριαδικός Θεός το χέρι Του (τρισσώς, όσες και οι 14 φάλαγγες) ο εύσπλαγχνος Θεός   ''δείχνει'' την απαραίτητη πρώτη κοινωνία και επίσκεψη του Θεού. Να μας προσθέσει αντιδρώντας στην καλή μας προαίρεση (αμήν να την έχουμε) το Α στην κεφαλή (όπως στον Αβραάμ) Αγάπη και Αλήθεια και το Ρ (της δικαιοσύνης) στο σώμα (‘όπως στη Σάρρα) ...

5 καὶ οὐ κληθήσεται ἔτι τὸ ὄνομά σου ῞Αβραμ, ἀλλ᾿ ἔσται τὸ ὄνομά σου ῾Αβραάμ, ... και ... 15 Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς τῷ ῾Αβραάμ· Σάρα ἡ γυνή σου οὐ κληθήσεται τὸ ὄνομα αὐτῆς Σάρα, ἀλλὰ Σάρρα ἔσται τὸ ὄνομα αὐτῆς. (Γεν.ιζ')

Υπό προϋποθέσεις μυστικές μετέχουμε στα Χριστούγεννα!! Όσο ...τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο· σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης,... ως πέρασμα από το κατέναντι και φωτισμό εκ των άστρων σε απέναντι και ευθύ φωτισμό. Αμήν και μέσα στην καρδιά να γεννηθεί Ο Ήλιος... κατάσταση, που χωρίς Χριστό, η πύρινη στρεφομένη ρομφαία, θα συνεχίζει να μας απαγορεύει την είσοδο.
Γεν.γ’24 καὶ ἐξέβαλε τὸν ᾿Αδὰμ καὶ κατῴκισεν αὐτὸν απέναντι τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς καὶ ἔταξε τὰ Χερουβὶμ καὶ τὴν φλογίνην ρομφαίαν τὴν στρεφομένην φυλάσσειν τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς.

Γεν.δ’16 ἐξῆλθε δὲ Κάϊν ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ καὶ ᾤκησεν ἐν γῇ Ναὶδ κατέναντι ᾿Εδέμ.

Αναλογικά δλδ, ό,τι θα ίσχυε με τον ευθύ φωτισμό (όσο ο ΑΔΑΜ ήταν απέναντι) και έβλεπε τον παράδεισο (ο ΑΔΑΜ εκάθητο απέναντι του παραδείσου και ωδύρετο...) και ΚΑΤΕΝΑΝΤΙ μετά τον φόνο του Άβελ από τον Κάϊν φωτιζόμενο από αστέρες και σελήνη (οι τοις άστροις λατρεύοντες...)

Και... έρχεται η καλή μας ευλογημένη, Αγία Άννα ώστε, μετά τα πολλά ''φυσικά'' τέκνα, που απλώνονται και κατακυριεύουν την γη, ΚΑΙ ΜΟΝΟ δια της συλλήψεως της Θεοτόκου από την αγία θεοπρομήτορα Άννα, ανοίγει η ευτεκνία η πνευματική. Η κάθετος. Που δι Αυτής, ''πολιορκείται'' και κατακτάται ο ουρανός. Αυτά τα τεκνία (χαρίσματα) κι αυτής την ατεκνίαν την λύσιν δι ευχών να μας χαρίσει ο καλός Θεός!!

Σήμερον τῆς ἀτεκνίας δεσμὰ διαλύονται· τοῦ Ἰωακεὶμ γὰρ καὶ τῆς Ἄννης εἰσακούων Θεός, παρ᾽ ἐλπίδα τεκεῖν αὐτοὺς σαφῶς, ὑπισχνεῖται θεόπαιδα· ἐξ ἧς αὐτὸς ἐτέχθη ὁ ἀπερίγραπτος, βροτὸς γεγονώς, δι᾽ Ἀγγέλου κελεύσας βοῆσαι αὐτῇ· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.

Δι ευχών των αγίων, Κύριε ελέησον…

---Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου