Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Κανών Παρακλητικός εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον την «ΦΟΒΕΡA ΠPOΣΤAΣIA..»Ψαλμός ρμβ (142)
- Και ευθύς.
Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου (δ')

Ήχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ ...
Της Παναχράντου τη Πανσέπτω Εικόνι, οι συνεχόμενοι δεινοίς τε και πόνοις, εν στεναγμοίς και δάκρυσι κραυγάζοντες πιστώς, πρόφθασον, βοήθησον Φοβερά Προστασία, αρωγός και στήριγμα των εις Σε προστρεχόντων, το έλεός Σου δείξον εφ' ημάς, τους εκ καρδίας πιστώς μεγαλύνοντας.

Δόξα Πατρί. ..

Απολυτίκιον, Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.

Ο ένσαρκος άγγελος των Προφητών ή κρηπίς, ο δεύτερος Πρόδρομος της Παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας, Ελισσαίω την χάριν, νόσους αποδιώκει, και λεπρούς καθαρίζει διό και τοις τιμώσιν αυτόν βρύει ιάματα.

Και νύν και αεί. ..Ου σιωπήσομεν ποτέ Θεοτόκε, τας δυναστείας σου λαλείν οι ανάξιοι.
Ειμή γαρ συ προϊστασο πρεσβεύουσα, τις ημάς ερρύσατο εκ τοσούτων κινδύνων; τις δε διεφύλαξεν εως νυν ελευθέρους ουκ αποστώμεν, Δέσποινα εκ σου. σους γαρ δούλους σώζεις αεί εκ παντοίων δεινών.

Ψαλμός Ν' (50)

Είτα ψάλλομεν τον Κανόνα. Ωδή α'. Ο Ειρμός. Ήχος πλ, δ'
Υγράν διοδεύσας ωσεί ξηράν, και την αιγυπτίαν μοχθηρίαν διαφυγών, ο Ισραηλίτης ανεβόα. Τω Λυτρωτή και Θεώ ημών άσωμεν.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
Ώς θείων θησαύρισμα δωρεών, ασπαζόμεθα πάντες της Εικόνος Σου την Μορφήν, Φοβερά ημών Προστασία, ημίν την θείαν Σου δρόσον ανάβλυσον.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.

Αρωγής και ελέους τους ποταµούς, Φοβερά Προστασία, ούς εκχέει η Ση Εικών, χάρισε, ευσπλάγχνως, ως δρόσον, τοις εν κινδύνοις προς Σε καταφεύγουσιν.

Δόξα Πατρί. ..
Κινδύνοις και θλίψεσι και δεινοίς θερµώς εκζητούµεν Προστασίαν την Φοβεράν, ίνα λυτρωθώµεν ταχέως και σεσωσµένοι το «Χαίρε» Σοι είπωµεν.

Και νύν ...
Καταφύγιον µέγα Χριστιανών, υπάρχει, Παρθένε, η Εικών Σου η Ιερά,
Φοβερά ηµών Προστασία, τους αοράτους εχθρούς εκδιώκουσα.

Ωδή γ. Ο Ειρµός.
Ουρανίας αψίδος οροφουργέ Κύριε, και της Εκκλησίας δοµήτορ, συ µε στερέωσον, εν τη αγάπη τη σή, των εφετών η ακρότης, των πιστών το στήριγµα, µόνε φιλάνθρωπε.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ηµάς.
Τοις δεινώς τρυχοµένοις καταφυγή γέγονας, όθεν δυσωπούµεν, Παρθένε, Θεοχαρίτωτε, την Προστασίαν Σου, την Φοβεράν και γλυκείαν, δίδου τοις Σοι κράζουσι και καταφεύγουσιν.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ηµάς.
Χριστιανών αι χορείαι, ως θησαυρόν, έχουσιν την αστραπηφόρον Εικόνα της Θεοµήτορος και ως κραυγάζωσιν, ω Φοβερά Προστασία, σπεύδεις εις βοήθειαν και απολύτρωσιν.

Δόξα Πατρί. ..
Πολυτίµητον Μάννα, ώς αληθώς γέγονεν και Κρήνη η σταλάζουσα δρόσον σε ανυµνούσι Σε η Ιερά Σου Εικών, της Φοβεράς Προστασίας, των πιστών το καύχηµα και αγαλλίαµα.

Και νυν ...
Υπερθαύµαστε, Κόρη, πάντων ηµών άκουσον και τας πειρασµών τρικυµίας τάχιστα στόρεσον, ίνα βοώµέν Σοι, ω Φοβερά Προστασία, δέξαι, Μητροπάρθενε, ύµνους τώ κράτει σου.

Διάσωσον, ω Φοβερά Προστασία, συµφορών και κινδύνων Σους δούλους, τους ασπαζοµένους πίστει την Σην Εικόνα.

Επίβλεψον, εν ευµενεία πανύµνητε Θεοτόκε, επί την εµήν χαλεπήν του
σώµατος κάκωσιν και ίασαι της ψυχής µου το άλγος.

Και µνηµονεύει ο Ιερεύς Κύριε ελέησον (ιβ.)

Κάθισµα. Ήχος β. Τα άνω ζητών ...
Προστασία Φοβερά και ακαταίσχυντος των αδυνάτων ισχύς και τείχος και στερέωµα, εκτενώς βοωµέν Σοι, Θεοτόκε, πάσι χορήγησον, τας εκ της Σης Εικόνος δωρεάς, τοις πίστει και πόθω προσιούσί Σοι.

Ωδή δ' Ο Ειρµος.
Εισακήκοα Κύριε, της οικονοµίας σου το µυστήριον. Κατενόησα τα έργα σου, και εδόξασά σου την Θεότητα.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ηµάς.
Των παθών το κλυδώνιον και της αθυµίας την ζάλην σκέδασον και ευσπλάγχνω Σου προσβλέµµατι πλήρωσον χαράς τους ευφηµουντάς Σε.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ηµάς.
Φοβερά Προστασία µου, αναβλύζεις νάµατα ιλαρότητος, τας οδύνας θεραπεύοντα και τα σκότη τάχος καταυγάζοντα.

Δόξα Πατρί ...
Η ελπίς και το καύχηµα η καταφυγή και αντίληψις, Προστασία και παράκλησις, Συ υπάρχεις, Κόρη, Παναµώµητε.

Και νυν ...
Ταις χερσί Σου κατέχουσα, Νήπιον τον Κύριον και Θεόν ηµών, εκτενώς, Αυτόν ικέτευε, όπως των βασάνων λυτρωθείηµεν.

Ωδή ε. Ο Ειρµός.
Φώτισον ηµάς, τοις προστάγµασί σου, Κύριε, και τω βραχίονί σου τω υψηλώ, την σην ειρήνην, παράσχου ηµίν φιλάνθρωπε.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ηµάς.
Άπαντα εχθρόν, ορατόν τε και αόρατον, Παναγία Μητροπάρθενε, Αγνή, τη Φοβερά Σου Προστασία εξαφάνισον.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ηµάς.
Βλύσον γλυκασµόν, ταις ψυχαίς των ανυµνούντων Σε, εκ της Θείας Σου Εικόνος, µυστικώς, ήν ορώντες, εκ καρδίας, ασπαζόµεθα.

ΔόξαΠατρί ...
Ίδε συµπαθώς, τους κυκλούντας την Εικόνα Σου και την ρώσιν εκζητούντάς Σοι θερµώς, στεναγµοίς ανεκλαλήτους τε και δάκρυσιν.

Και νυν ...
Έχει ο λαός της Φωκίδος την Εικόνα Σου, ως Προστάτην, τείχος, σκέπην και φρουρόν, δια τούτο πάντες µέγα αγαλλόµεθα.

Ωδή στ’ Ο Ειρµός.
Την δέησιν εκχεώ προς Κύριον, και αυτώ απαγγελώ µου τας θλίψεις, ότι κακών, η ψυχή µου επλήσθη, και η ζωή µου τω άδη προσήγγισε. και δέοµαι ως Ιωνάς. Εκ φθοράς ο Θεός µε ανάγαγε.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ηµάς.
Τους µώλωπας της ψυχής ιατρεύεις των πιστώς Σε, Κόρη, προσκυνούντων και την Σήν Χάριν, θερµώς εκζητούντων, νυχθηµερόν τε προς Σε δεοµένων Σου, τον Κύριόν Σου και Υιόν, υπέρ πάντων απαύστως ικέτευε.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ηµάς.
Κατάσβεσον, Φοβερά Προστασία, δροσισµώ Σου, την πυράν αλγηδόνων και τοις πιστοίς την Σην χάριν χορήγει, ίνα προς Σε καταφεύγωµεν άπαντες, εν πόνοις τε και πειρασµοίς, εκζητούντες θερµώς Σήν αντίληψιν.

ΔόξαΠατρί. ..
Φέγγει, Φοβερά Προστασία, η Εικών Σου υπέρ Ήλιον πάσι, ήν προσκυνούντες ψυχής κατανύξει, αναβοώµεν, προς Σε,

Και νύν. ..
Απάλλαξον, Φοβερά Προστασία, τους Σούς δούλους πειρασµών και κινδύνων και την πικρίαν δεινών νοσηµάτων, εις γλυκασµόν ευµενώς µεταποίησον, ίνα Σήν Χάριν, εν χαρά και εν ύµνοις λαµπρώς µεγαλύνωµεν.

Διάσωσον, ώ Φοβερά Προστασία, συµφορών και κινδύνων Σούς δούλους, τους ασπαζόµενους πίστει την Σήν Εικόνα.

Άχραντε, η διά λόγου τον Λόγον ανερµηνεύτως, επ' εσχάτων των ηµερών τεκούσα δυσώπησον, ως έχουσα µητρικήν παρρησίαν.

Ο Ιερεύς µνηµονεύει ως δεδήλωται. Κύριε ελέησον. (ιβ')

Κοντάκιον. Ήχος β. Τοις των αιµάτων Σου ...
Της Φοβεράς Προστασίας την Εικόνα δεύτε πιστοί, ευλαβώς προσκυνήσωµεν, αναβλύζει γάρ δρόσον ουράνιον και ρώσιν νέµει κραταιάν τοις πίστει Αυτή καταφεύγουσιν.

Και ευθύς το Προκείµενον,
Μνησθήσοµαι του ονόµατός σου έν πάση γενεά και γενεά. (δις).

Στιχ. Άκουσον θύγατερ, και ίδε και κλίνον το ούς σου, και επιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου και επιθυµήσει ο Βασιλεύς του κάλλους σου.

Μνησθήσοµαι του ονόµατός σου έν πάση γενεά και γενεά.

Ευαγγέλιον. (Λουκά α' 39-49,56)
Έν ταίς ηµέραις εκείναις, αναστάσα Μαριάµ, επορεύθη είς την ορεινήν µετά σπουδής, είς πόλιν Ιούδα. και εισήλθεν είς οίκον Ζαχαρίου, και ησπάσατο την Ελισάβετ. Και εγένετο, ως ήκουσεν η Ελισάβετ τον ασπασµόν την Μαρίας, εσκίρτησε το βρέφος έν τη κοιλία αυτής και επλήσθη Πνεύµατος Αγίου η Ελισάβετ, και ανεφώνησε φωνή µεγάλη και είπεν. Ευλογηµένη σύ έν γυναιξί και ευλογηµένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν µοι τούτο, ίνα έλθη η µήτηρ του Κυρίου µου προς µε; Ιδού γαρ, ως εγένετο η φωνή του ασπασµού σου είς τα ώτα µου, εσκίρτησε το βρέφος εν αγαλλιάσει εν τη κοιλία µου. Και µακαρία η πιστεύσασα, ότι έσται τελείωσις τοίς λελαληµένοις αυτή παρά Κυρίου. Και είπε Μαριάµ, Μεγαλύνει η ψυχή µου τον Κύριον., και ηγαλλίασε το πνεύµα µου επί τω Θεώ τω σωτήρι µου. Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. ιδού γάρ από του νύν µακαριουσί µε πάσαι αι γενεαί. Ότι εποίησέ µοι µεγαλεία ο δυνατός, και άγιον το όνοµα αυτού. Έµεινε δε Μαριάµ συν αυτή ωσεί µήνας τρείς, και υπέστρεψεν είς τον οίκον αυτής.

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
Ήχος β'. Δόξα Πατρί. ..
Πάτερ, Λόγε, Πνεύµα, Τριάς η εν Μονάδι, εξάλειψον τα πλήθη των εµών εγκληµάτων.

Και νύν ...
Ταις της Φοβεράς Προστασίας ικεσίαις εξάλειψον, Σωτήρ µου, τας εµάς αµαρτίας.

Στιχ. Ελέησόν µε ο Θεός, κατά το µέγα ελεος σου, και κατά το πλήθος των οικτιρµών σου εξάλειψον το ανόµηµά µου.

Ήχος πλ. β'  Όλην αποθέµενοι,
Θησαυρός αδάπανος και µη κενούµενος, Κόρη, η Εικών Σου δείκνυται, η Πανυπερσέβαστος, Πολυϋµνητε κλήσιν δε ουράνιον, Αγγέλοις τε αιδέσιµον, η Εικών Σου φέρει, Δέσποινα, δι' ής εκβοωµέν Σοι, Χάριν εξ Αυτής ηµίν δώρησαι, σκεδάζουσα τον κλύδωνα, νόσων τε και πόνων και θλίψεων. εύσπλαγχνος γάρ πέλεις και πλήρης συµπαθείας µητρικής, τοις ανυµνούσί Σε, Δέσποινα, ως Θεού λοχεύτριαν.

Ο Ιερεύς: Σώσον ο Θεός των λαόν Σου ... Κύριε ελέησον (ιβ)

Ωδή ζ'. Ο Ειρµός.
Οι εκ της Ιουδαίας, καταντήσαντες παίδες εν Βαβυλώνι ποτέ, τη πίστει της Τριάδος, την φλόγα της καµίνου, κατεπάτησαν ψάλλοντες. Ο των Πατέρων ηµών, Θεός ευλογητός ει.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ηµάς.
Εθαυµάστωσας όντως, την Εικόνα Σου, Κόρη, της θεϊκής Σου Μορφής, ή πίστει εκβοώµεν, Φοβερά Προστασία, Σύ ηµάς πρόφθασον, οδήγησον Σύ ασφαλώς, είς λιµένας του Θείου Θελήµατος.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ηµάς.
Γαληνόµορφος όντως και χαριτόβρυτος πάνυ η Ιερά Σου Εικών οράται,
Θεοµήτορ, και ως οικτίρµων πάντας, τη Φοβερά Προστασία Σου στήριξον, τους θεωρούντάς Σε πιστώς του ελέους το άπειρον πέλαγος.

Δόξα Πατρί. ..
Θεϊκού νυν ελέους, δια Σου προσδοκώντες τεύξασθαι Πάναγνε, φωνάς δε των Σων δούλων δέχου και χορήγει λύτρωσιν, Χάριν και έλεος άφθονον, ώ Φοβερά Προστασία, σώσαι τους κάµνοντας.

Και νύν ...
Ψυχικάς αρρωστίας, Φοβερά Προστασία, όλως θεράπευσον, την µετανοίας φέγγει είς νοµάς σωτηρίους, ασφαλώς ηµάς πάντας οδήγησον, ίνα Σοι πόθω βοώµεν, «Χαίρε» Πανύµνητε,

Ωδή η'. Ο Ειρµός.
Τον Βασιλέα των Ουρανών, όν υµνούσι, στρατιαί των Αγγέλων, υµνείτε και υπερυψούτε, εις πάντας τους αιώνας.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ηµάς.
Τας αλγηδόνας των ψυχών, τις δυνήση, διαλύειν ευκόλως, ώ Παρθένε, ει µη φθάση τάχυ η Θεία Σου πρεσβεία.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ηµάς.
Τας αθυµίας, ώ Φοβερά Προστασία, µεταβάλλεις είς χαράν και γαλήνην, η χαράν διδούσα πιστοίς και σωτηρίαν.

Δόξα Πατρί. ..
Φοβερά Προστασία, οι εν κινδύνοις και πόνοις την Αγίαν Σου ευρόντες Εικόνα, τείχος και λιµένα, ύµνοις δοξολογούµεν.

Και νύν. ..
Περικυκλούντες της Παναγίας Μορφής Σου το Εκτύπωµα και πόθω βοώµεν, ίλεως, Παρθένε, γενού τοις Σοίς ικέταις.

Ωδή θ'. Ο Ειρµός.
Κυρίως Θεοτόκον, σε οµολογούµεν οι διά σου σεσωσµένοι, Παρθένε αγνή, σύν Ασωµάτοις χορείαις, σε µεγαλύνοντες.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ηµάς.
Οικτήρισον, Παρθένε, Σους θερµούς ικέτας και πειρασµών και παθών ελευθέρωσον, εκ των ψυχών τας οδύνας εξαφανίζουσα.

Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ηµάς.
Υµνούµεν Σε, Παρθένε, Κεχαριτωµένη, και ευλαβώς την Εικόνα Σου σέβοµεν, δεόµενοι προς σε θερµώς, µη εάσης τους δούλους σου πώποτε.

Δόξα Πατρί. ..
Θεόν, τον Ευεργέτην, αγκάλαις Σαις κρατούσα, Αυτόν απαύστως ικέτευε, Δέσποινα, νέµουσα πάσι, τοις πιστοίς, Φοβεράν Προστασίαν και έλεος.

Και νυν ...
Αγάπην, ευσπλαγχνίαν, εκ της σεπτής Εικόνος της Φοβεράς Προστασίας, ανάβλυσον, καταδροσίζουσα πάντας, τους προσκυνούντάς Σε.

Και ευθύς το
Άξιον έστιν ως αληθώς, µακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αειµακάριστον και παναµώµητον και µητέρα του Θεού ηµών. Την Τιµιωτέραν των Χερουβείµ, και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείµ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν. την όντως Θεοτόκον σε µεγαλύνοµεν.

Έχει Σην Εικόνα, την Ιεράν, του Κουτλουµουσίου η έν Άθω σεπτή Μονή, Φοβερά του κόσµου και Θεία Προστασία, καταφυγή γλυκεία και µέγα στήριγµα. 

Κράζουσι χορείαις Χριστιανών, Κεχαριτωµένη, Προστασία η Φοβερά, θλίψεων παντοίων, κινδύνων, πειρασµών και νόσων ανιάτων λύτρωσιν δώρησαι.

Πρέσβευε, απαύστως, τω Σω Υιώ, Γένους Προστασία Ορθοδόξων η Φοβερά, ίνα επηρείας ρυώµεθα και βλάβης εχθρών, οι προσιόντες τη αντιλήψει Σου.

Η σεπτή Εικών Σου, Μήτερ Θεού, όντως κεκληµένη, Προστασία η Φοβερά, τους ασπαζόµενους, Αυτή πληροί ισχύος και θάρρους αντικρούσαι τον παναλάστορα.

Πάντας προστατεύεις, ως αληθώς, σέβοντας σε Κόρη και φιλούντας, την Σήν µορφής, τους εγγύς και πόρρω, ως Φοβερά τω όντι και Θεία Προστασία των ανυµνούντων Σε.

Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί, Πρόδροµε Κυρίου, Αποστόλων η Δωδεκάς, οι άγιοι πάντες µετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν είς το σωθήναι ηµάς.

Τρισάγιον Άγιος ο Θεός (τρις)
Δόξα και νύν. .. Παναγία Τριάς. ..
Δόξα και νύν ... Πάτερ ηµών ο έν τοις ουρανοίς
Δι' ευχών των αγίων Πατέρων ηµών. ..

Απολυτίκιον
Ήχος πλ, α. Τον συνάναρχον Λόγον ...
Αρραγές περιτείχισµα των προσφύγων Σου, εµπεριστάτων αγκάλη και αδυνάτων ισχύς, Προστασία Φοβερά της Οµηγύρεως των χριστωνύµων και θερµή, των εν δίναις αρωγός υπάρχουσα, Θεοτόκε, ως ευσυµπάθητος κλίνον τοις Σε τιµώσιν ούς ευήκοον.

Έτερον
'Ηχος α'. Του λίθου σφραγισθέντος ...
Μονή Κουτλουµουσίου την Αγίαν Εικόνα Σου, Φοβερά Προστασία, κεκτηµένη αγάλλεται. ως δρόσος γάρ εκ ταύτης µυστική η Χάρις Σου προέρχεται αεί και ευφραίνει τας καρδίας και τας ψυχάς, Παρθένε, των βοώντων Σοι. δόξα τη Προστασία Σου Αγνή, δόξα τη αντιλήψει Σου, δόξα τη προς ηµάς Σου προµηθεία, Άχραντε.

Προσόµοιον.Ήχος β'. Ότε εκ του ξύλου ...
Δεύτε την Εικόνα την σεπτήν, ευλαβώς, πιστώς τε και πόθω, αγαλλοµένη ψυχή, της Θεογεννήτριας νυν προσκυνήσωµεν και θερµώς εκβοήσωµεν, 

Φοβερά Προστασία, Χάριν Σου την ένθεον ηµίν χορήγησον, Συ γαρ ελευθέρωσον πάντας, Μητρικαίς πρεσβείαις χρωµένη, προς Θεόν Υιόν Σου τε και Κύριον.

Ήχοςπλ. δ'.
Δέσποινα, πρόσδεξαι τας δεήσεις των δούλων Σου και λύτρωσαι ηµάς, από πάσης ανάγκης και θλίψεως.

Ήχος β'.
Την πάσαν ελπίδα µου εις Σε ανατίθηµι, Μήτερ του Θεού, φύλαξον ηµάς υπό την σκέπην Σου.

Ο Ιερεύς.

Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ηµών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ηµών, ελέησον και σώσον ηµάς. Αµήν. 

---

1 σχόλιο:

  1. Γιά τήν ὀνομασία τῆς εἰκόνος αὐτῆς ὑπάρχει τό ἀκόλουθο περιστατικό: σέ μία ἐπιδρομή πειρατῶν, οἱ μοναχοί βρέθηκαν σέ πολύ δύσκολη θέση καί κατέφυγαν στήν Παναγία. Μπροστά στήν εἰκόνα αὐτή μέ θέρμη παρακάλεσαν γιά την προστασία τους. Ἡ Παναγία τότε κατέστησε τή Μονή «ἀόρατη» στά μάτια τῶν ἐπιδρομέων, ἐνώ στή συνέχεια διασκορπίστηκαν καί ἔφυγαν ἄπρακτοι ἀπό τό χώρο τοῦ Μοναστηριοῦ ἀλλά καί ἀπό ὅλο τό Περιβόλι τῆς Παναγίας. Ὅλοι μίλησαν τότε γιά παρέμβαση τῆς Παναγίας. Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας ἔκτοτε ὀνομάστηκε Φοβερά Προστασία....

    ΑπάντησηΔιαγραφή