Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013

περί ειρήνης

*


''ειρήνη'' και ΕΙΡΗΝΗ. ΕΙΡΗΝΗ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (δια του Α και Ω Χριστού)

(Εξοδ.ιζ') 8Ηλθε δὲ ᾿Αμαλὴκ καὶ ἐπολέμει ᾿Ισραὴλ ἐν Ραφιδείν. 9 εἶπε δὲ Μωυσῆς τῷ ᾿Ιησοῦ· ἐπίλεξον σεαυτῷ ἄνδρας δυνατοὺς καὶ ἐξελθὼν παράταξαι τῷ ᾿Αμαλὴκ αὔριον, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἕστηκα ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ βουνοῦ, καὶ ἡ ράβδος τοῦ Θεοῦ ἐν τῇ χειρί μου. 10 καὶ ἐποίησεν ᾿Ιησοῦς καθάπερ εἶπεν αὐτῷ Μωυσῆς, καὶ ἐξελθὼν παρετάξατο τῷ ᾿Αμαλήκ· καὶ Μωυσῆς καὶ ᾿Ααρὼν καὶ ῍Ωρ ἀνέβησαν ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ βουνοῦ. 11 καὶ ἐγίνετο ὅταν ἐπῇρε Μωυσῆς τὰς χεῖρας, κατίσχυεν ᾿Ισραήλ· ὅταν δὲ καθῆκε τὰς χεῖρας, κατίσχυεν ᾿Αμαλήκ. 12 αἱ δὲ χεῖρες Μωυσῆ βαρεῖαι· καὶ λαβόντες λίθον ὑπέθηκαν ὑπ᾿ αὐτόν, καὶ ἐκάθητο ἐπ᾿ αὐτοῦ, καὶ ᾿Ααρὼν καὶ ῍Ωρ ἐστήριζον τὰς χεῖρας αὐτοῦ, ἐντεῦθεν εἷς καὶ ἐντεῦθεν εἷς· καὶ ἐγένοντο αἱ χεῖρες Μωυσῆ ἐστηριγμέναι ἕως δυσμῶν ἡλίου. 13 καὶ

ἐτρέψατο ᾿Ιησοῦς τὸν ᾿Αμαλὴκ καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν φόνῳ μαχαίρας. 14 εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Μωυσῆν· κατάγραψον τοῦτο εἰς μνημόσυνονἐν βιβλίῳ καὶ δὸς εἰς τὰ ὦτα ᾿Ιησοῦ, ὅτι ἀλοιφῇ ἐξαλείψω τὸ μνημόσυνον ᾿Αμαλὴκ ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανόν. 15 καὶ ᾠκοδόμησε Μωυσῆς θυσιαστήριον Κυρίῳ καὶ ἐπωνόμασε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Κύριος καταφυγή μου· 16 ὅτι ἐν χειρὶ κρυφαίᾳ πολεμεῖ Κύριος ἐπὶ ᾿Αμαλὴκ ἀπὸ γενεῶν εἰς γενεᾶς.

...αἱ δὲ χεῖρες Μωυσῆ βαρεῖαι· καὶ λαβόντες λίθον ὑπέθηκαν ὑπ᾿ αὐτόν, καὶ ἐκάθητο ἐπ᾿ αὐτοῦ, καὶ ᾿Ααρὼν καὶ ῍Ωρ ἐστήριζον τὰς χεῖρας αὐτοῦ, ἐντεῦθεν εἷς καὶ ἐντεῦθεν εἷς· καὶ ἐγένοντο αἱ χεῖρες Μωυσῆ ἐστηριγμέναι ἕως δυσμῶν ἡλίου.

...ὅτι ἐν χειρὶ κρυφαίᾳ πολεμεῖ Κύριος ἐπὶ ᾿Αμαλὴκ ἀπὸ γενεῶν εἰς γενεᾶς.
...για το ομόπνοον του σχήματος με την Ουσία... 

παρατεθέν το παραπάνω, για 2 κυρίως λόγους. 

Πρώτον να διακριθεί η συνάφεια Του Αγνώστου (Θεού) σε μορφή γνωστή ((Α+Ω) και να συνδεθούν οι δύο φύσεις εύσχημο/όμορφο/υπέρλογο + σχήμα/μορφή/λογικό vs άσχημο/άμορφο/παράλογο, ώστε να μην παραδίδονται φιλολογικώς αλλά αθεολογήτως, τα σχήματα στον αντιδικούντα της σωτηρίας μας και 

δεύτερον, να διακρίνουμε πίσω από τα σχήματα την Ουσία, τον υποκινητή, τον εμπνέοντα... 

* φαίνεται καθαρά στο χίπικο σύμβολο της ειρήνης, η προτεινόμενη ειρήνη του (διαχρονικού) αμαλήκ. Είναι σε σχήμα, αι βαρείαι χείρες του Μωυσή. Διακρίνεται η ειρήνη ΜΕ ελευθερία η προτεινόμενη υπέρ νουν ειρήνη, δια Χριστού, του Σταυρού, όσο τον κάθε αγωνιζόμενο τον βοηθά μυστικά ο Α+Ω, όπως στην ΠΔ εν σκιά υποβοηθείτο από Ααρών και Ωρ ο Μωυσής....  

------

σε συνάφεια, με το συν Αθηνά και χείρα κίνει

...αμήν ο καλός Θεός, να μας δίνει την αγαθή προαίρεση, υπομονή και επιμονή του Μωϋσέως, να τηρούμε τον Νόμο Του (τις συμπληρωμένες στην Καινή, εντολές Τριαδικού Θεού) για να οικονομήσει ως Α και Ω, να στηρίξει τα βαρειά μας χέρια. Αυτά και έτσι ανοδικά να κινήσουμε, ώστε να βιώσουμε το πέρασμα από την μία ειρήνη, στην ευλογημένη από Τον Θεό, άλλη...

...αναφερόμενοι όμως στον σταυρό, ως σύμβολο ειρήνης ΚΑΙ ελευθερίας, καλό θα ήταν, να μην λαμβάνεται έτσι αδιάκριτα, ο οποιοσδήποτε ''σταυρός''.

Πολύ μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, είναι ''καθολικοί'' (παπικοί/λατίνοι) και θεωρούν τον Πάπα, ως εκπρόσωπο του θεού επί γης και στον πόδα του Αποστόλου Πέτρου, ποιμαίνει τα πρόβατά του...

Η θαυματουργή ράβδος του Μωϋσέως, εξήγαγε τους Ισραηλίτες (Ισραήλ = νους ορώμενος τω Θεώ) από την δουλεία του Φαραώ. Ο Σταυρός μας εξάγει από την δουλεία του νοητού Φαραώ. Κάνει λέτε το ίδιο και ο σκολιός* του Πάπα; απλά συγκρινόμενος στην φωτογραφία......Λογική λοιπόν η ερώτηση στο σύνολο και των δύο διαφοροποιημένων συμβόλων από τα αρχικά. Είναι η χίπικη ειρήνη (ή με κατεβασμένα και βαρειά τα χέρια του Μωϋσή) σύμβολο για αποδοχή και αγώνα; είναι αυτό σταυρός για προσκύνηση;;;;

...που να ήξεραν οι αγαθοί ''καθολικοί'' (ρωμαιοκαθολικοί), τι προσκυνάνε και φιλάνε, από που παίρνουν ''ευλογία'' και που τους οδηγεί ο ''ποιμένας'' τους....


 “Εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ..... Πρβλ. Ἰακ. 3, 18: «Καρπὸς δὲ δικαιοσύνης ἐν εἰρήνῃ σπείρεται τοῖς ποιοῦσιν εἰρήνη».


Εορτή της Αγίας και Ισαποστόλου Νίνας (14 Ιαν) και 2 σχόλια...


* το είχα βρει στο βιβλίο dragan bunic η νέα τάξη άρχισε... γιουγκοσλαβία 1992


Σταυρέ Του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμει Σου

Οι 24 οίκοι εις την νοητήν κλίμακα του Τιμίου Σταυρού

---

Ό μακαριστός π. Χαράλαμπος, πού διετέλεσε και Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Διονυσίου του Αγίου Όρους, όταν ήταν στη Νέα Σκήτη το 1964, σε ανύποπτη στιγμή και στην ερώτηση μου "τι διαφέρει ή ειρήνη του Χριστού από την ειρήνη του κόσμου", απάντησε: "Ειρήνη με ειρήνη έχει διαφορά. Υπάρχει τεραστία διαφορά από την ειρήνη πού δίδει ο Θεός, Ούτω κάποτε προσευχόμενος πλησίον του παραθύρου του κελιού μου, αισθάνθηκα ένα πράγμα, που δεν μπορεί να το έκφραση κανείς. Εκεί πού προσευχόμουν, ακούω ξαφνικά μια βοή "σσσ, συσ.,. σσσσ". Οι αισθήσεις μου οι εξωτερικές κόπηκαν και "άνοιξε" μέσα στην καρδιά μου μία ειρήνη σε ανέκφραστο βαθμό. Δεν μπορούσα να κουνηθώ.

Μία ανέκφραστος γλυκύτης, γαλήνη, ειρήνη... Δεν περιγράφεται! Αισθανόμουν Παράδεισον μέσα μου. Αυτό ίσως κράτησε μία ώρα. Κατόπιν υποχώρησε. Έμεινε όμως μέσα μου. Βεβαίώς, ελάχιστο πράγμα παρέμεινε. Και έκτοτε ό,τι κι αν συνέβαινε, οιαδήποτε φροντίδα, ταραχή, πειρασμός κλπ, ή ειρήνη από μέσα μου δεν χανόταν. Όταν έφυγε εκείνη ή μεγάλη και ανέκφραστος ειρήνη, έκλαιγα, φώναζα: τι ήτανε αυτό, τι ήτανε αυτό; Θεέ μου, έλεγα, αύτη ήτανε ή ειρήνη πού έδωσες στους Αγίους Αποστόλους: "ειρήνη την εμήν διδωμι υμίν"; Δεν μπορούσα να βαστάξω. " Έκλαιγα, έκλαιγα. τι ήτανε αυτό, Θεέ μου;!!"


ΒΙΒΛ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΠΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ


2 σχόλια:

  1. ο Σταυρός, ο ορθοδόξως βιούμενος (και τυπούμενος επάνω μας) μας οδηγεί στην πραγματική όαση ως εκπλήρωση του ΔΙΨΩ του επί σταυρού (κάθε) ανθρώπου (στο Πρόσωπο Του Ανθρώπου), ενώ ο σκολιός και δυτικός οδηγεί το ''ποίμνιό'' του στον αντικατοπτρισμό...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ο Προφήτης Ααρών κοιμήθηκε με ειρήνη, όπως ο Μωυσής, πριν εισέλθει στη γη της επαγγελίας, σε ηλικία 123 ετών. Ενταφιάσθηκε στο όρος Χορ ή Ωρ, κοντά στην Πέτρα, πρωτεύουσα των Ιδουμαίων.... [εντύπωση κάνει μέσα στην σοφία του Θεού και των λόγων Του που όλοι έχουν μυστική συνάφεια μεταξύ τους... ότι ο Ααρών (Α) ενεταφιάσθη στο Ωρ (Ω) στην πρωτεύουσα των ιδουμαίων.... Πέτρα (και Πέτρα ην Χριστός)]...

    ΑπάντησηΔιαγραφή