Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013

υπακοή, καθαρότητα, ταπεινότητα και δόξα Θεού

Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης: Ακόμα και τα βατράχια δοξολογούν τον Θεό!

Λέει ὁ Γέροντας στὸν ὑποτακτικό: «Ἐξεγερθέντες τοῦ ὕπνου προσπίπτομέν σοι, ἀγαθέ, καὶ τῶν ἀγγέλων τὸν ὕμνον βοῶμέν σοι, δυνατέ·ἅγιος, ἅγιος» κτλ. «Κουά, κουά, κουά, κουὰ» τὰ βατράχια, κοάζουν, πῶς λέγεται, ξεχάσαμε καὶ τὰ ἑλληνικὰ τώρα.

- Βρὲ παιδί μου, λέει, πήγαινε στὰ βατράχια καὶ πές τα: Ἄ, νὰ σᾶς πῶ, ὁ Γέροντας λέει, σταματῆστε τώρα γιατὶ θέλουμε νὰ διαβάσουμε ἐμεῖς τὴν ἀκολουθία.

- Νά ῾ναι εὐλογημένο, Γέροντα.

Αὐτὸς ἦταν ὑποτακτικός! Βλέπεις; Δὲν εἶπε, «ἔ, Γέροντα, τὰ βατράχια θὰ πάω νὰ πῶ ἐγώ;» Ὄχι ὑπακοή.

- Ἀκοῦστε ἐδῶ, βατράχια, εἶπε ὁ Γέροντας νὰ σταματήσετε τώρα, γιατὶ θέλουμε νὰ διαβάσουμε ἐμεῖς τὴν ἀκολουθία.

Μίλησε τὸ βατράχι ἐκεῖ! Λέει:

- Πὲς τοῦ Γέροντα, τώρα τελειώνουμε κι ἐμεῖς τὴν δοξολογία τοῦ Θεοῦ καὶ θὰ πᾶμε
κι ἐμεῖς νὰ ξεκουραστοῦμε.

Καὶ τὰ βατράχια ὑμνολογοῦν τὸ Θεό! Ὅλη ἡ φύση, νὰ ποῦμε, ὑμνολογεῖ, δοξολογεῖ τὸν Θεό, καὶ κατὰ τὴν καθαρότητά μας ἀκοῦμε κι ἐμεῖς αὐτὴν τὴ μυστικὴ δοξολογία, τὴ μυστική, τὴν ἄφωνο ὑμνολογία ποὺ κάνουνε καὶ οἱ πέτρες ἀκόμη. Αὐτὸ πῶς τὸ λένε, κάτι στίχους ποὺ ἔχει ἡ μεγάλη δοξολογία, δὲν ξέρω πῶς τὰ λένε, γιατὶ ἐγὼ ἔχω χρόνια νὰ πάω πάνω στὴν ἀκολουθία.

Μοναχοί: Πῦρ, χάλαζα, χιών, πνεῦμα καταιγίδος...

Γέροντας: Πῦρ, χάλαζα, πῦρ καταιγίδος κτλ., ὅλα, τότε ἀρχίζει ἡ μεγάλη δοξολογία. Βλέπετε; Καὶ τὰ ὄρη καὶ τὰ βουνὰ καὶ τὰ δέντρα καὶ ἡ θάλασσα καὶ τὰ ψάρια, ὅλα ὑμνολογοῦν τὸν Θεό. Ἀλλὰ ἐμεῖς, ἐπειδὴ ἔχουμε ἀμαυρώσει, δηλαδή, τὸ νοερὸν τῆς ψυχῆς μας, γι᾿ αὐτὸ λίγο τὸ καταλαμβάνουμε, λίγο. Ὅσο καθαρίζεσαι μέσα σου, τόσο καὶ περισσότερο λαμβάνεις ἕναν φωτισμό, λαμβάνεις μίαν αἴσθηση ὅτι κανένα κτίσμα τοῦ Θεοῦ δὲν μένει ἀργό, ἀλλὰ ὅλα δοξολογοῦν τὸν Θεό. Καὶ ἡ μύγα καὶ τὸ κουνούπι, καὶ τὸ βόδι καὶ τὸ ζῶο, ὅλα δοξολογοῦν τὸν Θεό. Ὅταν καθαριστεῖς μέσα σου, θὰ τὴν δεῖς αὐτὴν τὴ μυστικὴ δοξολογία τοῦ Θεοῦ. Ὅσο καθαρίζεσαι μέσα σου, θὰ τὸ δεῖς καὶ λές: Ταλαίπωρε ἄνθρωπε, ἐσὺ μόνο δὲν δοξολογεῖς τὸν Θεό. Ὅλα δοξολογοῦν τὸν Θεό!

Το Μ.Σάββατο, αναγινώσκεται ο ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ. Παίδων εν καμίνω… Μεγάλο Σάββατο, μια προετοιμασία προ της Αναστάσεως αλλά μετά την Σταύρωση, μετά την εις Άδου κάθοδον Του Κυρίου.

Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα Κυρίου, τὸν Κύριον, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, Ἄγγελοι Κυρίου, οὐρανοὶ Κυρίου, τὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, ὕδατα πάντα τὰ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις Κυρίου, τὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, ἥλιος καὶ σελήνη, ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ, τὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, φῶς καὶ σκότος, νύκτες καὶ ἡμέραι, τὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, πᾶς ὄμβρος καὶ δρόσος, πάντα τὰ πνεύματα, τὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, πῦρ καὶ καῦμα, ψῦχος καὶ καύσων, τὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε δρόσοι καὶ νιφετοί, πάγοι καὶ ψῦχος, τὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, πάχναι καὶ χιόνες, ἀστραπαὶ καὶ νεφέλαι τὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, γῆ, ὄρη καὶ βουνοί, καὶ πάντα τὰ φυόμενα ἐν αὐτῇ, τὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, πηγαί, θάλασσα, καὶ ποταμοί, κήτη, καὶ πάντα τὰ κινούμενα ἐν τοῖς ὕδασι, τὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, τὰ θηρία καὶ πάντα τὰ κτήνη, τὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων, εὐλογείτω Ἰσραὴλ τὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, Ἱερεῖς Κυρίου, δοῦλοι Κυρίου, τὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, πνεύματα καὶ ψυχαὶ Δικαίων, ὅσιοι καὶ ταπεινοὶ τῇ καρδίᾳ, τὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, Ἀνανία, Ἀζαρία, καὶ Μισαήλ, τὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογεῖτε, Ἀπόστολοι, Προφῆται, καὶ Μάρτυρες Κυρίου, τὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Εὐλογοῦμεν Πατέρα Υἱόν, καὶ ἅγιον Πνεῦμα.
Τὸν Κύριον ὑμνοῦμεν, καὶ ὑπερυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον.
Τὸν Κύριον ὑμνοῦμεν, καὶ δοξολογοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Κι ο διακριτικός γέροντας, ο γέροντας της υπακοής, παρατηρεί: …Ὅταν καθαριστεῖς μέσα σου, θὰ τὴν δεῖς αὐτὴν τὴ μυστικὴ δοξολογία τοῦ Θεοῦ.

Διανοίγεται μπροστά μας ένας δρόμος. Με την ανυπακοή εκπέσαμε του παραδείσου, από τον λογικό παράδεισο (και Λόγο) στο ά-λογον. Συμπαρασύραμε μαζί μας, όλη τη φύση. Κι αν η έξοδος βιώνεται με ανυπακοή, η είσοδος αντίθετα, βιώνεται δι υπακοής.

Δεν ήταν αυτή καθεαυτή η πρόταση προς τα βατράχια και η ‘’ανθρώπινη’’ απάντηση από αυτά, (που φαντάζει εξωπραγματική και δυσπιστεί ο λογικός άνθρωπος) αλλά η ευλογία όλης της πλάσης προς Τον Πλάστη και Δημιουργό. Η ακρόαση της μυστικής φωνής, των μυστικών λόγων, από το και οι λίθοι κεκράξονται, οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, από τα πιο μικρά έως τα πιο μεγάλα και σπουδαία, δια της καθαρότητος, της υπακοής και ταπεινότητος.
Ένα σκέλος μυστικό, παράλληλα του μυστηριακού που προσφέρει ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ η Ορθοδοξία, απεικονισμένα στην Μεταμόρφωση Του Κυρίου, ως οδοδείκτης και της δικής μας μεταμόρφωσης.

Οι παραστάτες της Θείας Μεταμορφώσεως, προφ.Ηλίας και προφ.Μωϋσής και προφ.Ηλίας, ενεργούν κι οι δυο μυστικά με σκοπό την βαθύτερη και ακριβή ερμηνεία των λόγων των Γραφών και την πνευματική γνώση των λόγων της φύσης*, ανάλογα.

Είθε ο καλός Θεός να μας δίνει δύναμη και συνειδητότητα, να  υποβοηθά και προικίζει την αδύναμη προαίρεσή μας και χαρίζει την ακρόαση και τήρηση των εντολών. Είθε να μας δίνει τα εφόδια  μυστικά και μυστηριακά, τα μόνα που μας ανάγουν από τη γη στον ουρανό. Από την α-λογία και αναισθησία, δια της Ορθοδοξίας, στην έλλογη από όλη τη κτίση, διάκριση μέσα στο καμίνι του κόσμου τούτου, όπως οι τρεις παίδες, της δόξας Θεού.

Αμήν δι ευχών των αγίων και εξαιρέτως της ουράνιας κλίμακας δι ης κατέβη ο Θεός και της γέφυρας της μετάγουσας εκ της γης προς Ουρανόν, γλυκυτάτης Θεοτόκου!! 


αγ.Αθανασίου Χριστιανουπόλεως... (συναξάρι 17 Μαϊ)

---
---


πνευματική γνώση των λόγων της φύσης και πνευματική γνώση των λόγων των Γραφών... (προφ.Ηλίας + προφ. Μωυσής)


1 σχόλιο:

 1. μετά τον απαραίτητο προς το Κέντρο προσανατολισμό και επί της βίωσης της ακτίνας... θα μπορούσε σαν διάταξη, σύμφωνα με το αγιογραφικό που τα μάτια τους εκράτηντο, κάτι σαν παραπέτασμα και κάλυμμα που εμποδίζει την όραση, να αποτυπωθεί με τα δύο δωμάτια/χώροι (συνήθως στα έργα το βλέπουμε) του καζίνο, ή στην αστυνομία, όπου από τη μία οι παίχτες ή οι εξεταζόμενοι βλέπουν ΜΟΝΟ τον χώρο τους, αλλά από την άλλη οι ''επόπτες'' βλέπουν, αλλά δεν φαίνονται.

  Αυτή η οριζόντια διάταξη, αν αναπτυχθεί σε ύψος και αντί για 2 χώρους αναπτύξουμε 7, κατά τον Αμνό με τα 7 μάτια (της Αποκαλύψεως) ''φτάνουμε'' θεωρητικά στον οφθαλμό, ο τα πάντα ορών(τα) αλλά υπό ουδένα ορώμενο. Πρακτικά, οι καθαροί τη καρδία, τον Θεόν όψονται.

  Η όραση των αοράτων και η γνώση των αγνώστων μυστηρίων του Θεού, κατά τάξη και ετοιμότητα μέσω ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ αποκαλύπτονται από Τον Παντεπόπτη Θεό, στους αγαπημένους Του....

  Αμήν να ευστοχήσουμε στο κέντρο, δια των πλουσίων εφοδίων που μας χαρίζει ο καλός Θεός, δια της Ορθοδοξίας!!

  ,,,καθαρότητα καρδιάς, που, όχι μόνο την όραση χαριτώνει, αλλά και την ακρόαση (της δόξας Θεού από όλη την πλάση) και φωτίζει την αισθήσεων απλήν πεντάδα...

  (συναφές σχόλιο στο γνώσεις και Γνώση - http://hellasorthodoxy-kmyst.blogspot.gr/2013/05/blog-post_26.html )

  ΑπάντησηΔιαγραφή