Κυριακή, 16 Απριλίου 2017

XC Ανέστη Αληθώς Ανέστη!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

«…Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος,
τοις Αποστόλοις έλεγεν εν τη οδώ.
Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα,
και παραδοθήσεται ο Υιός του ανθρώπου,
καθώς γέγραπται περί αυτού.
Δεύτε ουν και ημείς, κεκαθαρμέναις διανοίαις,
συμπορευθώμεν αυτώ και συσταυρωθώμεν,
και νεκρωθώμεν δι’αυτόν ταις του βίου ηδοναίς, ίνα και συζήσωμεν αυτώ και ακούσωμεν βοώντος αυτού.
Ουκέτι εις την επίγειον Ιερουσαλήμ δια το παθείν,
Αλλά αναβαίνω προς τον Πατέρα μου, και Πατέρα υμών, και Θεόν μου και Θεόν υμών.
Και συνανυψώ υμάς εις την Άνω Ιερουσαλήμ,
εν τη βασιλεία των ουρανών…»
...να μας ενσωματώσει στο Αναστημένο Σώμα Του (Μία Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία) και έλξει ευθέως και ελικοειδώς (9)  εξάγοντας από την νοητή αίγυπτο και δουλεία, όπως εν σκιά εξήγαγε τον παλαιό ισραήλ (νους ορώμενος τω Θεώ) εκ της αιχμαλωσίας ... 
ο νόμος και η σκιά (πάσχα) εξόδου δια Μωυσέως, η χάρις και η Αλήθεια (Οδός, Ανάσταση και Ζωή) δι Ιησού Χριστού εγένετο...

η μεν διάβαση της ερυθράς δια της ράβδου και η ανάλογη ύψωσις και νίκη παθών, δια Σταυρού

με  την έλξι της Αναστάσεως να ξεκινά από την 2η μέρα κιόλας των Χριστουγέννων, με το... Τον Υιόν Μου εξ αιγύπτου εκάλεσα και το επί πώλου όνου να υποδηλώνει τον φιλόχριστο νου που (πάντα) δια χειρός Θεού εξάγεται ΚΑΙ από το παράλογο στο λογικό ΚΑΙ από το λογικό στο Υπέρλογο...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου