Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Το αξίωμα της Ανθρώπινης Φώτισης...

...με αφορμή, τον σπειροειδή κοχλιό... εν οστρακίνοις σκεύεσι... και τον τίτλο που δόθηκε στην εικόνα: 

Το αξίωμα της Ανθρώπινης Φώτισης: «Φρόντισε πρώτα τον εαυτό σου» 

θα μπορούσε να ενδείξει την κοινωνία του δισδιάστατου ανθρώπου (εμπεριεχόμενου και περιέχοντος)

Η μία διάσταση που είναι η βιολογική, διψά για την άλλη, την Αλήθεια, την πεμπτουσία του την πνευματική, και, και τα δυο μαζί .

Κι η Αλήθεια, χωρά (κατά τη δυνατότητα) και εκδηλώνεται (πάλι με ανάλογες παραμέτρους απλότητος και καθαρότητος των χοϊκών αισθητηρίων).

Επειδή Ο Τριαδικός Θεός θέλει τους πάντας σωθήναι και εις επίγνωσιν Αληθείας ελθείν,
ανοίγεται μπροστά μας ένας μακάριος Δρόμος προόδου, προς απλότητα, καθαρότητα, (έσεσθε ως παιδία) χωρητικότητα και εκδήλωσης της Αλήθειας από τώρα και στους αιώνες. 

μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται.

ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ὅταν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν· ἐπὰν δὲ πονηρὸς ᾖ, καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινόν. 35 σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν. 36 εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον φωτεινόν, μὴ ἔχον τι μέρος σκοτεινόν, ἔσται φωτεινὸν ὅλον ὡς ὅταν ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε.

Επιστροφή, μεταστροφή του όλου εαυτού με νίκη κατά της μίας αστραπής που εξέπεσε, δια της αστραπής της θεότητος που εισήλθε στον ΑΔΗ, για να μας εξάγει και αναστήσει. *  

Μια ανάσταση, μια έξοδος, όχι μαγική αλλ' επίπονη σαν την έξοδο από την αίγυπτο και την δουλεία της, μέσω της (ασκήσεως της) ερήμου. Πάντα χάριτι (εστε σεσωσμένοι) με μια ανάταση όπως στο όρος Θαβώρ της Μεταμορφώσεως Του Κυρίου, προς ένδειξη και της δικής μας μεταμορφώσεως.

 

**

Τι μένει; τι αξίζει; τι διαφοροποιεί τον εαυτό από τον εαυτούλη; ...το ψαλμικό:

ΩΣ ΑΓΑΠΗΤΑ τὰ σκηνώματά σου, Κύριε τῶν δυνάμεων. ἐπιποθεῖ καὶ ἐκλείπει ἡ ψυχή μου εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου, ἡ καρδία μου καὶ ἡ σάρξ μου ἠγαλλιάσαντο ἐπὶ Θεὸν ζῶντα.
Κύριε ελέησον!!

--------

από τα 147 δελφικά παραγγέλματα στο ''άλ-φα'' που λείπει...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου