Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

Ἅγιος Νεκτάριος ὁ θαυματουργός

Ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως ὁ θαυματουργός

ΑΡΕΤΗΣ ΦΙΛΟΣ ΓΝΗΣΙΟΣ, ΕΝΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΡΑΠΩΝ


Ἀφιέρωμα ἐλάχιστο στὸν Ἅγιο Νεκτάριο, προστάτη ἰσόβιο, πρεσβύτη ἀέναο, παροχέα ἀφειδή.Στοιχεῖα βιογραφικά, περὶ προσφορᾶς στὴν λειτουργική, ὑμνογραφία, θεολογία, ἀπολογητική, διδακτική, μοναχισμό κλπ.
Ἀποσπάσματα ἀπὸ κείμενα τοῦ ἰδίου, καθὼς καὶ ἐγκύρων μελετητῶν συγγραφέων.
Τινὰ ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἐλήφθησαν ἐκ τῆς σελίδος http://www.i-m-patron.gr/agiosnektarios/ καὶ παρατίθενται ἐδῶ σὲ πολυτονικὸ τρόπο γραφῆς.

Ταῖς τοῦ ἱεράρχου σου πρεσβείαις, ὁ Θεός,
ἐλέησόν με τὸν ἀναξίως αὐτοῦ ὁμώνυμον.


Ὁμολογία ἀσκητοῦ περὶ τῆς Ἁγιότητος
Κοίμησις καὶ ἐνταφιασμός
Πηγάζων ἰάσεις δαψιλεῖς
Πανθαύμαστη θεραπεία
Σύγχρονο θαῦμα στὴν Ἀθήνα
Ἐμφανίσεις τοῦ Ἁγίου
Θεολόγος, Συγγραφεύς, Ἐπιστήμων
Ὑμνογραφικὸν ἔργον
Ἡ ὁλοκλήρωση στὸν μοναχισμό
Δείκτης ἀληθοῦς προσανατολισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου
Στάσις ἔναντι αἱρέσεων κ᾿ σχισμάτων
Πρόδρομος ὑγιοῦς οἰκολογικοῦ ἐνδιαφέροντος
Προστάτης τῆς γυμναστικῆς ἀθλήσεως Ἀπόψεις περὶ γυμναστικῆς καὶ συλλόγων
Ἐκζήτηση συγνώμης ἀπὸ τὸν Ἅγιο
Ἔργα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου
Περὶ ἀγάπης
Ὦ Θεία Ἀγάπη (ποίημα)
Υἱὸς ἀνθρώπου (Χριστολογία)
Περὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Περὶ τῆς ἀειπαρθενίας τῆς Θεοτόκου
Περὶ βλασφημίας
Περὶ τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ
Περὶ τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου
Περὶ ὅρκου
Περὶ προσευχῆς
Τὰ ἱερὰ Μυστήρια (Ποιμαντική)
Περὶ Μυστηρίου Θείας Εὐχαριστίας
Περὶ ἐτησίων μνημοσύνων
Περὶ Ἑλλ. Φιλοσοφίας ὡς παιδαγωγοῦ
Περὶ σεβασμοῦ εἰς τὴν Θεοτόκον
Ἡ Πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος
Ἀνατολικὴ κ᾿ Δυτικὴ Ἐκκλησία
Περὶ τῶν σχέσεων μὲ αἱρετικούς
Διδαχές
Ὁ χαρακτὴρ τοῦ μὴ κατ᾿ ἐπίγνωσιν ζηλωτοῦ


από τον ωφέλιμο με ατίμητο πνευματικό θησαυρό του ιστοτόπου του Νεκταρίου

(ο καλός Θεός δι ευχών του αγίου, να τον έχει πάντα καλά!!)

ΔΙΔΑΧΕΣ ΑΓΙΟΥ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου