Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

‘’Ρόδον το Αμάραντον’’ - 1865‘’Ρόδον το Αμάραντον’’ - 1865σχόλια επί συμβολισμών, οίκων και χαιρετισμών της αγιογραφίας

[βιώματα για τη μετοχή στη δόξα της τιμιωτέρας των Χερουβείμ και ενδοξοτέρας ασυγκρίτως των Σεραφείμ (οίκοι και οχήματα)... αμήν με την χάρι Της, ολοέν και καθαρώτεροι και λειτουργικότερα οι ε-αυτοί, οι εικόνες Αυτού] 


Αναφέροντας για Την Μητέρα του Φωτός... βλέπουμε να ''σχηματίζεται'' (στην αγιογραφία) αυτό το Φ, με την ευθεία (κάθετη) ευλογούντος Πατρός (Τριαδικού Θεού, Του εν ουρανοίς, ΝΟΥΣ) επάνω, κάτω η ρίζα Ιεσσαί (και ο τύπος των 14 γενεών, ως φύραμα εκ γης, ΧΟΥΣ) και στο μέσον Η Μεσσίτρια. Σε εξωτερικό κύκλο οι 24 οίκοι και εσωτερικά οι προφήτες με τον αγ.Ιωακείμ και αγ.Άννα κορωνίδα υπ-ουργών Υ à (Φ) .

----

...αν θα σας ενδιέφερε κάποιος δεσμός που δεν μπορεί να ακολουθηθεί από το scribd ή κάτι για συζήτηση/σχολιασμό σας, μου λέτε...  


----


Εκ του όλου, νομίζω στον οίκο Π, ίσως συνειρμικά μας παρατίθενται σπουδαία και ωφέλιμα…

Πᾶσα φύσις Ἀγγέλων κατεπλάγη τὸ μέγα της σῆς ἐνανθρωπήσεως ἔργον, τὸν ἀπρόσιτον γὰρ ὡς Θεόν, ἐθεώρει πᾶσι προσιτὸν ἄνθρωπον ἡμῖν μὲν συνδιάγοντα, ἀκούοντα δὲ παρὰ πάντων οὕτως; Ἀλληλούϊα.
Ἀλληλούϊα.…5 εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα· 6 εἷς Θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων, καὶ διὰ πάντων, καὶ ἐν πᾶσιν ἡμῖν. 7 ῾Ενὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. 8 διὸ λέγει· ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκε δόματα τοῖς ἀνθρώποις. 9 τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; 10 ὁ καταβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. 11 καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, 12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, 14 ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας, ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης, 15 ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλή, ὁ Χριστός, 16 ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα συναρμολογούμενον καὶ συμβιβαζόμενον διὰ πάσης ἁφῆς τῆς ἐπιχορηγίας κατ' ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου μέρους τὴν αὔξησιν τοῦ σώματος ποιεῖται εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ. (Εφεσ.δ')

…τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; 10 ὁ καταβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα.

Και σχεδόν όλα (εις τον Απόστολον), χωρίς υπερβολή, θα έπρεπε να γίνουν έντονα, ως πλήρη νοημάτων και χάριτος.

χωρίς XC το σχήμα, κενόν γράμμα του Νόμου. ''περι-ούσιος'' χωρίς Ουσία.

...αἰσθήσεων φώτισον ἁπλῆν πεντάδα·

εν μέσω εξωτερικών (καθαρών) ομμάτων και εσωτερικής όρασης (τρίγωνο προς τα πάνω) και εξωτερικών ώτων και εσωτερικής ακοής (τρίγωνο προς τα κάτω), από την κεφαλή ''συλληφθείς'' Ο Μεσσίας. ο Θεός μεθ'ημών, Εμμανουήλ.


ο άγιος Συμεών ο νέος θεολόγος, παρατηρεί: Ότι και πάντες οι Άγιοι τον Λόγον του Θεού εν εαυτοίς συλλαμβάνουσι τη Θεοτόκω παραπλησίως και γεννώσιν αυτόν και γεννάται εν αυτοίς και γεννώνται υπ’ αυτού και πως υιοί και αδελφοί και μητέρες αυτού χρηματίζουσιν....

αναφέρει ο άγ.Παΐσιος: …Έναν άνθρωπο αν τον δεις σαν ψυχή, σαν άγγελο ανεβαίνεις αγγελικά στον Ουρανό και η ζωή σου είναι πανηγύρι .. Αν τον δεις σαρκικά, κατεβαίνεις στην κόλαση.. *

Κι επειδή η Εκκλησία είναι υπέργεια, τα τελεσιουργούμενα συμβαίνουν ως εν ουρανώ και επί της γης. Εκεί στην κεφαλή (εξάκτινο αισθητηρίων όρασης και ακοής) ΜΕ ΧΡΙΣΤΟ, όπως είμασταν στην προπτωτική κατάσταση, το σώμα ενδεδυμένο με χάρι (όσοι εις XC εβαπτίσθητε XC ενεδύσασθε, ζούμε (ή θα έπρεπε να ζούμε) ως ασώματοι άγγελοι.

Οπότε, ένα ''μυστικό'' τέτοιας συμπεριφοράς, (όπως μας παραινεί ο άγιος) επιτυγχάνεται με το να κοιτάει κάποιος μέσα στην Εκκλησία ΜΟΝΟ τα πρόσωπα (εν XC), ως ασωμάτους. Αργότερα αν μπορεί, καλό θα ήταν, ως καλή συνήθεια και έξω στον κόσμο (εκτός των φυσικών ορίων της Εκκλησίας) τον ''συντονίζει'' / ανάγει στον Παράδεισο, που ουκ έγνων την γύμνια (και το άχαρο , χωρίς Πνεύμα) του σώματος... αναβαθμίζοντας το όμμα του ανθρώπου σε απάθεια και καθαρότητα, όπως λέει η Αγ.Γραφή, εάν είναι καθαρός ο οφθαλμός, καθαρό είναι και όλο το σώμα.

...με, μεταξύ παραδείσου και κολάσεως, κεφαλής και σώματος (κοιλίας) ''νυν'' (αιωνίου παρόντος παραδείσου) και ''αεί'' (που τυπούται στην κοιλία), η παρεμβαλλόμενη και ενώνουσα κλίμαξ της οφιοειδούς σπονδυλικής στήλης, των 33 σπονδύλων (με νόημα και στον τύπο του ορθίου κρεμασθέντος επί της ράβδου του Μωυσέως..).

Έτσι ήταν επάνω (στην Κεφαλή μεταξύ αγγέλων) Άσαρκος Λόγος πριν και καταβάς μεταξύ ανθρώπων, γνωρίζεται ως Ένσαρκος, δια πίστεως. Είμαστε στο γράμμα Π. Το ‘’π’’ του αεί ο Θεός ο μέγας γεωμετρεί… και το π της σώζουσας πίστεως.  

Ανεβαίνει και μας συνανυψεί ο υιός της βροντής έως το σπήλαιο της αποκαλύψεως (σχισμένο στα τρία, ως ένδειξη της παρουσίας του ευλογούντος Τριαδικού Θεού). Ο παρθένος, που λαμβάνει στα ίδια την Αγνή Μητέρα του Θεού, την αιτία που ‘’βλέπουμε’’ Τον Εμμανουήλ. 

Στον δρόμο προς την Πάτμο ψηλαφούμε τα ανάλογα ίχνη. Π+άτμος!!!

Μας διακρίνει Πίστη στην Πρόνοια; Η Αποκάλυψη είναι ανάλογης βαθμίδας. Αίρεται το πέπλο της αδιακρισίας, τα μάτια μας σταματούν να κρατούνται, η ύλη γίνεται διαπερατή και τελικά βλέπουμε την Πρόνοιά Του. (νηπιακή όμως ακόμη κατάσταση κατά τον απ.Παύλο, και ευάλλωτη).

Μας διακρίνει Πίστη στην προστασία Του; Απολαμβάνουμε τη χάρι της αποκαλύψεως ανάλογα, δλδ βλέπουμε την Προστασία Του.
Πίστη στον Παράκλητο; Αποκάλυψη αναλογική, δλδ βλέπουμε την Παρουσία Του Παρακλήτου.

Κατά την πίστη μας και το επίπεδό της, η αποκάλυψις και η ατμίδα νέφους επί των κεφαλών μας, μέσα στην καρδιά.

Π+ΑΤΜΟΣ σε άμεση (κυκλική κίνηση – ευθύς φωτισμός) ή έμμεσος δια λόγων και δια της ευθείας και σπειροειδούς κίνησης, όπως φαίνεται το καλό εμ-βόλιο στον κόσμο μας σε ψηλαφητή μορφή και σχήμα, σε αντίθεση του πτωτικού αντίθετου…. (στοιχεία που αναλύθηκαν στον Κάθετο Πνευματικό Κύκλο (οδοιπορικό σοφίας του ανθρώπου)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου