Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2016

Θεοφάνεια 2016


Σήμερον τα άνω τοις κάτω συνεορτάζει, και τα κάτω τοις άνω συνομιλεί.

Αυτό το ‘’σήμερον’’ μια διαχρονική παρουσία του ‘’νυν’’ και κεφαλής, κατά την ετοιμότητά μας, επεκτείνεται στο ‘’αεί’’  και αεί χρόνο.  

…όλη η βιωτή μας, μια διάβαση της ερυθράς. Μια διάβαση από την κοιλία στην κεφαλή (δια της ορθίας σπονδυλικής στήλης).

Ο Κύριος να ευλογεί και χαρίζει ευθείας τας τρίβους. Προς Θεόν ευθείας προς ανθρώπους ευθείας. Σταυροειδώς.

Ευθέως ανέβει, ευθέως να αναβαίνομεν... (ακολουθούντες, το Ι της κεντρομόλου του Ιησού, το Ι της Μαρίας).  


Το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε (εν είδη περιστεράς) όταν Ο Κύριος ανέβηκε (ευθέως) εκ των υδάτων...

Έτσι, άλλος τρόπος ''συνάντησης'' με το Πνεύμα του Θεού που επιφέρεται (πέραν του χρόνου) άνω των υδάτων, δεν υπάρχει, αν δεν ανέλθουμε εξ αυτών και δι αυτών (των υδάτων).

Τρεις οι τρόποι. Δια σοφίας (ελληνικώς), δια νόμου και δυνάμεως (ιουδαϊκώς) … ελλειπείς κι οι δυό, όπως η τρωτή φτέρνα του Αχιλλέα και Ησαύ)* και τέλος, τελείως, δια χάριτος (και βαπτίσματος ορθοδόξου). Όχι μαγικά, αλλά τουλάχιστον με το ένα πόδι σταθερό στο ευσταθές και το άλλο (σκέλος) αγωνιζόμενο για να το εγγίσει (όπως απ.Θωμάς δίδυμος).

Με την σάρκωση του Λόγου, παρέρχεται η σκιά. Ακούμε από Ἕτερον Ἀπολυτίκιον …Ὅτε τῇ ἐπιφανείᾳ σου ἐφώτισας τὰ σύμπαντα, τότε ἡ ἀλμυρὰ τῆς ἀπιστίας θάλασσα ἔφυγε, καὶ Ἰορδάνης κάτω ῥέων ἐστράφη, πρὸς οὐρανὸν ἀνυψῶν ἡμᾶς. Ἀλλὰ τῷ ὕψει τῶν θείων ἐντολῶν σου, συντήρησον Χριστὲ ὁ Θεός, πρεσβείες τῆς Θεοτόκου, καὶ σῶσον ἡμᾶς.
Ο κάτω ρέων (οριζοντίως) και σκιά αποδίδει τον σκοπό και λόγο του. Μας ανυψοί στον ουρανό, λαμβάνοντας πλέον κάθετη διάσταση.

Έτσι καταλήγει η παραίνεσις και παρατήρησις Του Κυρίου στο ευαγγέλιο της Μάρθας και Μαρίας***. Της πράξης και θεωρίας που εντάσσονται στην ολότητα της (καθ’ημέραν) βιωτής μας, όσο συνοδοιπορεί με Τον ‘’ευθέως’’ ανελθόντα εκ των υδάτων Κύριο.

…πρακτικούς και θεωρητικούς, ευθεία και κυκλική κίνηση του νοός… εργασία κάθε ανθρώπου.

…μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν. (Λουκ.ια’28) σε συνάφεια με την ελκτική από άνω και ανυψωτική εκ των κάτω (δια XC προς και εν XC) δύναμη.

...πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος. .... (ΕΝ ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 2 ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος). Γεν.α’

Λέει ο απ.Παύλος θα μείνω μαζί σας, έως ου μορφωθεί ο XC εν υμίν.
Αόρατος, άμορφος, ακατασκεύαστος είναι και η μεταπτωτική φύση μας (όντως διαλυμένη με την πτώση και σκιώδης ως προς την αναγέννηση). Ερχόμενος Ο Κύριος (αμήν ελθέ και σκήνωσον ημάς) μας ενδύει, μας μορφοποιεί, μας ανυψοί, ενώνει τα πάνω με τα κάτω ύδατα.... Σήμερον. Δι ευχών.

Από το καραβάκι (συνήθως σε παράλιες πόλεις/νησιά) πετάει ο δεσπότης/ιερέας τον Σταυρό μέσα στην θάλασσα, αγιάζονται τα ύδατα, πέφτουν τα παιδιά για να πιάσουν τον σταυρό... ο σε τόπο και τύπο XC, ευλογεί τον σκοπό και τον δρόμο για τον σκοπό.

Να διέλθουμε τα ταραγμένα ύδατα της παρούσης ζωής και δια σταυρού να μετέχουμε του Πνεύματος και των άνω δωρημάτων... να εισέλθουμε στην Κιβωτό...

Και η μόνη σωτήρια Κιβωτός, η Ορθοδοξία. ίνα ώσι Έν  Αγίου Πορφυρίου...Με αφορμή το ‘’τυχαίο’’ καραβάκι στη Σάμο, με ταμπέλλα 256… δυο συνειρμικές σκέψεις.  ... φέτος 6-1-2016Εισάγεται ο σταυρός στα ύδατα και τα ευλογεί. Εισάγεται ο ένσαρκος (Εσταυρωμένος) Λόγος ως μεγάλος αγιασμός στα ύδατα (του κόσμου) και ανοίγει τον δρόμο για το υπέρκοσμο, όντας Ο Δρόμος... 256

Εισάγεται το 2ο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος απέναντι (5) και κατέναντι (6) για να ανοίξει τον δρόμο που θα εισάγει τους λόγους εντός Του (ως λογικός παράδεισος)  πάντα τον 1ο μήνα του ενιαυτού..., 5 Ιαν και 6 Ιαν ο μεγάλος αγιασμός...

(Γεν'γ'24 απέναντι) ...24 καὶ ἐξέβαλε τὸν ᾿Αδὰμ καὶ κατῴκισεν αὐτὸν ἀπέναντι τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς καὶ ἔταξε τὰ Χερουβὶμ καὶ τὴν φλογίνην ρομφαίαν τὴν στρεφομένην φυλάσσειν τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς. (Γεν.δ'16 κατέναντι) ...16 ἐξῆλθε δὲ Κάϊν ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ καὶ ᾤκησεν ἐν γῇ Ναὶδ κατέναντι ᾿Εδέμ.

Ο δε ιδιαίτερος, με τον καθένα ανεπανάληπτο (ως πρόσωπο) θησαυρός, ανευρίσκεται εντός του ιχθύος, (και Χριστού, ο θησαυρός των αγαθών) όπως τον ‘’ανακάλυψε’’ ο Συμεών ο θεοδόχος**.

Το δαχτυλίδι του αγ.Συμεών. …και ο δικός μας κρύφιος αρραβώνας, ως θησαυρός, που ανευρίσκεται μέσα Στον όντως Θησαυρόν.με εμάς μετόχους, ''σκάβοντας και μετανοώντας'' ...---


[- Προσπάθησε με τις δικές του δυνάμεις ο Οδυσσέας και την σοφία να ξεφύγει του ποσειδώνος (''θεού'' των υδάτων) για να σωθεί. Κατάφερε, να διέλθει/εξέλθει από το υπόγειο στη γη και από την ΙΩΝΙΑ (Τροία) στο ΙΟΝΙΟ (Ιθάκη).

- Ο Μωυσής, (ο σωσμένος εξ υδάτων) στον Νόμο, διέρχεται με θεία θεία βοήθεια αβλαβής εκ των σχετικών κινδύνων.
- Κι εμείς, όσοι εις Χριστόν βαπτισθήκαμε, Χριστόν ενδυθήκαμε... για να ακολουθήσουμε τον δρόμο του Αγίου Πνεύματος, από ΙΟΝΙΟ σε ΙΩΝΙΑ (επιστροφή)]

για ΓΝΩΜΗ ---> ΓΝΩΣΗ, για μετάνοια… από σκιά στο Φως, από νύχτα ζοφερή κατέναντι, να εισαχθούμε όπου φωτίζει το Φως το ανέσπερον, ο Άδυτος Αστήρ, αντλούντες ύδωρ σωτήριο, με εμβαπτισμένον τον Σταυρό Του Κυρίου, ως πρόσωπο, Τον Ίδιο Εσταυρωμένον Κύριο, στον Ιορδάνη ποταμό, σε κάθε ποταμό και ζωή μας, ώστε να μην εκβάλλει/καταλήξει στη νεκρά θάλασσα αλλά να στραφεί στη Ζωή.   

---

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’.
Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γάρ Γεννήτορος φωνή προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱόν ὀνομάζουσα· καί τό Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ ὁ Θεός, καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος β’.
Ὅτε τῇ ἐπιφανείᾳ σου ἐφώτισας τὰ σύμπαντα, τότε ἡ ἀλμυρὰ τῆς ἀπιστίας θάλασσα ἔφυγε, καὶ Ἰορδάνης κάτω ῥέων ἐστράφη, πρὸς οὐρανὸν ἀνυψῶν ἡμᾶς. Ἀλλὰ τῷ ὕψει τῶν θείων ἐντολῶν σου, συντήρησον Χριστὲ ὁ Θεός, πρεσβείες τῆς Θεοτόκου, καὶ σῶσον ἡμᾶς.

Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Αὐτόμελον.
Ἐπεφάνης σήμερον τῇ οἰκουμένῃ, καί τὸ φῶς σου Κύριε, ἐσημειώθη ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἐν ἐπιγνώσει ὑμνούντάς σε· Ἦλθες, ἐφάνης, τό Φῶς τὸ ἀπρόσιτον.

Μεγαλυνάριον
Ἄφεσιν πηγάζων τοῖς ἐξ Ἀδάμ, ὁ τῆς ἀφθαρσίας, ἀνεξάντλητος ποταμὸς, ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, βαπτίζεται θελήσει· ἀντλήσωμεν οὖν πάντες, ὕδωρ σωτήριον.


---

ύδωρ καθάρσεως (8) αρχής γενομένης προς συνανύψωσιν με... εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Ύδωρ φωτίσεως από κατέναντι, απέναντι (16) Ύδωρ τελειώσεως και σωτηρίας, από απέναντι, λόγοι μέσα Στον Λόγο (24)...  

1 σχόλιο:

  1. κρουνοί ύδατος Ζώντος εξ Υπερφύσεως για την σωτηρία, αγιασμό, κάθαρση της πεπτωκυίας φύσης και παραφύσης... εκ του Λόγου 2, στο 5 και 6, με τον μεγάλο αγιασμό, 5 και 6 Ιαν...

    ΑπάντησηΔιαγραφή