Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Περί των σημείων στην ζωή του πιστού


ἐὰν μ σημεα κα τέρατα δητε, ο μ πιστεύσητε....

Μπορεί η τελειομανία μας να ήθελε άμεση επικοινωνία πρόσωπον προς πρόσωπον με Τον Λόγο, αλλά ο όλος δρόμος που βαδίζεται από το άμορφο και ά-σχημο μέχρι Τον Κύριο, ο σκοπός και ο δρόμος για τον σκοπό, με Αυτόν συνοδοιπορούντα και συμπλέοντα με μας, και θεραπεύοντα, παρεμβάλλει σχήματα και μορφές φυσικές.

Πως θα ήταν δυνατόν κάποιος να περάσει από τα παραφύσην στα υπερφύσην αν υποτιμά και δεν λογαριάζει και εκτιμά και συμβουλεύεται την φύση (ως κλίμακα και δάσκαλο και ανοιχτό βιβλίο) ;

Να φτάσει στον ήλιο, αν δεν οδηγηθεί από τις ακτίνες του, Στον Κύριο ή μη δι ευχών αγίων και αγγέλων;

Κι Ο Λόγος σαρξ εγένετο κι οι λόγοι σαρκούνται.

Από την ομιλία ‘’Η Σάρκωσις του Λόγου (πανηγυρικός λόγος Μακαρίου Σκορδίλη)’’ διαβάζουμε: … ο προφορικός λόγος είναι άϋλος, είναι ασώματος• και διά τούτο, ούτε θεωρείται ούτε πιάνεται’ διατί, είπέτε μοι; όταν εγώ τώρα ομιλώ τον πανηγυρικόν τούτον λόγον, και τον ακούετε, ημπορεί κανείς από σας ή να τον ίδη με τους οφθαλμούς, ή να τον πιάση με τας χείρας; ουχί ποτέ• τόσον μόνον όπου ακούετε τον ήχον της φωνής μου, ο οποίος εξέρχεται εκ του στόματος μου, σχίζει τον επιπροσθούντα αέρα, και εκείνος ο κτύπος είναι όπου εμβαίνει εντός των ωτίων σας, και ακούετε τον λόγον• τοιουτοτρόπως είναι φύσει ο λόγος ούτος και αόρατος και αψηλάφητος’ άλλ’ αν πιάσω τον κάλαμον με την χείρα, έπειτα να ζωγραφήσω ή και να κοσμήσω τον λόγον τούτον με φορέματα, ήτοι με τα γράμματα, με τα στοιχεία, επάνω εις χάρτην, τότε παρευθύς δεν γίνεται ορατός και ψηλαφητός ο αόρατος λόγος; τότε παρευθύς δεν τον βλέπετε με τους οφθαλμούς, και τον πιάνετε με τας χείρας; Ναι βέβαια, διότι ούτω θέλει και η αλήθεια• τούτο βεβαιώνει και ο εξ Άγκυρας Θεόδοτος εις τον λόγον των γενεθλίων• ‘’επειδάν ο λόγος ενδύσηται γράμματα και στοιχεία, φαινόμενος γίνεται, όψει καταλαμβάνεται, αφή ψηλαφάται’’.

Οι ισότιμοι και ταυτοδιδάσκαλοι φύση και Γραφές στα πρόσωπα των παραστατών της Θείας Μεταμορφώσεως προφ.Ηλία και προφ.Μωυσή, συνοδοιπορούν και συνδράμουν ως ανοικτά βιβλία* (κατά τάξη και ετοιμότητα αποδεκτών, καθαρότητος και επιδεκτικότητος ‘’σημείων’’ νου και καρδίας) για την δική μας μεταμόρφωση εις τέκνα Φωτός. (αγίου Μαξίμου Ομολογητού - θεωρία στην Μεταμόρφωση ).

Κι Ο Θεός και Λόγος διαρκώς χωρίς ασυνέχεια, διαλέγεται με το πλάσμα Του.
Έτσι…
Κι επειδή ασθένεια προκαλείται είτε από υστέρηση είτε από πλεονασμό, η μέση βασιλική οδός, δια της θεόσδοτης διακρίσεως, μας παρέχει την πνευματική (αφού για αυτήν συζητάμε) υγεία.

Αν από περισσή προσπάθεια αναζήτησης ιχνών (και σημείων) βάλει περισσότερο βάρος και σημασία από όσο πρέπει, νικά η σκιά την μορφούμενη Ουσία και χάνει την παιδαγωγία, αφού επιτρέπει να παρεισφρύσει στο νοητικό του οπτικό πεδίο, κι άλλες σκιές, κι άλλα ίχνη1.

Αν πάλι από φόβο και ανασφάλεια, πολεμά τα (ανεπανάληπτα και μη γραφούμενα) σημεία, πολεμά τον ιδιαίτερο αυτόν τρόπο που ‘’μιλά’’ Ο Θεός δια της φύσης, οπότε μπορεί να καταντήσει και θεομάχος (…διότι η ψυχή δύναται να συνηθίση να αρνήται την χάριν και να μισή αυτήν. Τοσούτον δε δύναται να εθισθή εις την κατάστασιν της Θεομαχίας, ώστε ούτω να προσδιορισθή και δια την αιωνιότητα. Ένεκα τούτου η αμαρτία αύτη «ουκ αφεθήσεται ούτε εν τω νυν αιώνι ούτε εν τω μέλλοντι». ) **.  


Κι Ο Κύριος …ἐγνώρισε τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τῷ Μωυσῇ, τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ τὰ θελήματα αὐτοῦ. (ψαλμ.ρβ) και η Εκκλησία τον επωνόμασε ‘’θεόπτη’’. Τον προφήτη, που δια σημείων (εμμέσων κι όχι πρόσωπο προς Πρόσωπο) οδηγούσε επί 40 χρόνια στην έρημο τον ισραηλιτικό λαό για την έξοδο (πάσχα νομικό). Σημεία συμπληρωματικά της άμεσης (επι)κοινωνίας με Τον Λόγο, λόγοι και ρήματα ομόρροπα, του εν εξελίξει σχεδίου και για την δική μας έξοδο και Ανάσταση.

Όπως παρεμβάλλεται η φύσις μεταξύ παραφύσης και υπερφύσης, το λογικό μεταξύ παραλόγου και Υπερλόγου, το ισόγειο μεταξύ υπογείου και ανωγείου (υπεργείου) έτσι και το σχήμα και ‘’σημείον’’ μεταξύ ά-σχημου και εύσχημου. Άμορφου και όμορφου, η μορφή.

Ο καλός Θεός χωρίς να εξαρτά την χάριν Του από την νομοτέλεια, όποτε κρίνει απαραίτητο για λόγους οικονομίας και παιδειάς, εμφανίζει ουσία ενδεδυμένη με σχήματα του κόσμου (σημεία στην ιστορία).

Κι αυτός που θα δει (θα υποπέσει στην αντίληψή του) 3 9άρια (ας πούμε), μην το πάρει εγωιστικά, γιατί ο εγωισμός κατακρημνίζει. Δόθηκε σαν ερέθισμα να στρέψουμε και στρέφουμε διαρκώς τον νου μας Στον Νου. (ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ=999 αλλά και ΡΑΒΔΙΑ+ΚΩΝΙΑ=999, όν ο οφθαλμός, ο τα πάντα ορών αλλ’ υπό ουδένα ορώμενος…). Κι αυτός που δεν θα δει 3 9άρια ή 3 8άρια (ΙΗΣΟΥΣ=888) σε φάση της ζωής του, ας μην απαγοητευθεί ότι τάχα είναι απών ο Πανταχού Παρών και τα πάντα πληρών. Κι αυτός που θα δει 3 6άρια (ΙΑΠΕΤΟΣ=666) ας μην φοβηθεί με απελπισία, (αλλά να εντείνει τις φιλόθεες και φιλότιμες προσπάθειές του). Κι αυτός που δεν θα δει 3 6άρια, ας μην επαναπαυθεί ότι τάχα έχει ξεφύγει από την μανία του μισανθρώπου. Ούτε να τα υπερσημειολογήσει, ούτε να τα υποτιμήσει και απαξιώσει (πολύ περισσότερο να τα πολεμήσει), αλλά με πίστη και διάκριση μέσης οδού, να τα χειριστεί, ζητώντας έλεος και αποδίδοντας δόξα στον Τριαδικό Θεό, για την άμεση και έμμεση παρουσία Του.

Νομίζω, πως τα ‘’σημεία’’ εκτελούν πλην του βοηθητικού λόγου (ως γλώσσα αγγέλων/σημαδιών) στην σωτηρία και ολοκλήρωσή μας (σώος = ολοκληρωμένος), μια διττή υπηρεσία.

Εάν κάποιος ήδη πιστεύει, ας δει και τα σημεία τα επιβεβαιούντα την (ορθή/ορθόδοξη) πίστη του. Αν δεν πιστεύει, το ίδιο σημείο μπορεί δυνητικά να γίνει διεγερτικό, όταν προβληματίσει τον αντιλαμβανόμενο αυτό, περί της μη ‘’σύμπτωσης’’, οδηγώντας τον νου του στον προβολέα από το προβαλλόμενο ίχνος που έχει μπροστά του…. ***

Διακρίνοντες εν ημίν το δοθέν τάλαντον (που φιλοπόνως πρέπει να εργαζόμαστε) αντιλαμβανόμαστε αυτό και όλους τους λόγους (αναλογίες) που μας παρουσιάζονται στην ζωή μας και μας κάνουν εν-τύπωση, ως σημεία ελκτικά της χάρης Του, χειραγωγώντας μας στην ανάσταση (ως ΑΔΑΜ εκ του ΑΔΗ). Τρόπος και σκοπός της όλης μας ζωής, κι όχι χρονικά μόνο στην περίοδο της Αναστάσεως (και μετά να το ξαναθυμηθούμε τον επόμενο χρόνο).

Το ίδιο που ισχύει και με την αρχή της ινδίκτου και αρχή του έτους.


Άναρχε Τρισήλιε Βασιλεύ, ο καιρών και χρόνων, τας ελίξεις περισκοπών, ευλόγησον τον κύκλον, της νέας περιόδου, τας αγαθάς Σου δόσεις, πάσι δωρούμενος.ευλογημένη ζωή κι όχι απλά χρονιά...

με τα σημεία τελικά, ως δεσμούς (ελευθερίας) που ''απλώνει'' ο καλός Θεός για την ανέλκυσή μας...


Μαγνήτης αόρατος είναι, που διευθετεί με το πέρασμά του σε τάξη, τα άτακτα ρινίσματα σιδήρου… έτσι έγινε και με την φλεγόμενη και μη καιόμενη βάτο, την αποτυπωθείσα στις πέτρες του όρους Σινά. Τοιούτο πυρ ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, αύρα λεπτή, αμήν ψηλαφητός και μεθεκτός.  


Ας μην στεναχωρεθεί κάποιος που δεν βλέπει πολλά, γιατί τα σκάφανδρα που ανεβαίνουν και διέρχονται των υδάτων προς την επιφάνεια (και Επιφάνεια) διαφέρουν μεταξύ τους. Μπορεί να είναι πιο αδιαφανή, ημιδιαφανή και διαφανή, όπου ο έσω άνθρωπος βλέπει τα έξω. Σκοπός βέβαια η άνοδος, αλλά και ο στόχος, χωρίς υποτίμηση της ‘’όρασης’’ και αντίληψης των άλλων διαφορετικών από τον ίδιο, σκαφάνδρων….Τα σημεία τελικώς, είναι η γλώσσα των αγγέλων. Χωρίς την όντως αγάπη, είναι μάταια. Μπορεί να νοηθούν ως μερικές αλήθειες, (λόγοι) που αν δεν βοηθούν στην προσέγγιση της Αγάπης, ως αποκομμένα, είναι δαιμονικά. Όχι αυτά τα ίδια, αλλά η χρησιμοποίησή τους αφού δεν είναι ψυχωφελής.

Κάθετι αποκομμένο στον κόσμο δυνητικά μπορεί (και πρέπει) να ενωθεί με την Δημιουργό Τριάδα, εξ ης προήλθε. Η συγκολλητική δύναμη είναι πυρ. Είναι η μετάνοια. Κι ο καλός Θεός, προπέμπει τις ακτίνες για να αναζητηθεί και θεαθεί και μετεχθεί (με προϋποθέσεις) ο ήλιος. Προπέμπει άγγελον προ προσώπου μας, ίνα ετοιμάση την οδόν μας (ως πρόδρομος). Ισχύει στον Λόγο, ισχύει στους λόγους ανάλογα. …2 ῾Ως γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου· (Μαρκ.α’)

----

* πνευματική γνώση των λόγων της φύσης και πνευματική γνώση των λόγων των Γραφών... (προφ.Ηλίας + προφ. Μωυσής)***  π.χ. ‘’πέφτοντας’’ πάνω σε λόγους Του πανταχού παρόντος Λόγου… (μια τάξις και διευθέτηση σε φαινόμενα άτακτα… όπως ερχόμενος ένας μαγνήτης, διευθετεί όσα επιδέχονται τακτοποίηση… )  


το  a little sign (two columns gr-en) δίστηλο ελληνικά και αγγλικάΜε Μάρθα και Μαρία, Λεία και Ραχήλ την πράξη και θεωρία, απαραίτητες αδελφές και σύζυγοι για την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος (σκοπού ζωής).  

---


Περί αοράτων δεσμών (ίχνη και ''σημεία'', τάξης ή αταξίας προσποιούμενα τα θεία, που ανέλκουν ή καθέλκουν τον άνθρωπο)

1 σχόλιο:

  1. από τότε που Ο Κύριος έλαβε δούλου ΜΟΡΦΗ (αλλά και όσο εσχηματοποιείτο κατά την θεία Του βούληση όπως στην Φιλοξενία... ως ο μεσαίος άγγελος) και πάλι, από τότε που ελάμβανε σχήματα ο αντίδικος να πλανήσει, αφού Ο Λόγος σαρξ εγένετο κι οι λόγοι ''σαρκούνται'' που είναι η εμπράγματη επικοινωνία Θεού κι ανθρώπου. Το μυστήριο έγκειται στο υποκινούν τα σχήματα πνεύμα. Ποιο πνεύμα (Άγιο ή πονηρό) κάνει το σχήμα όχημα και μας πλησιάζει για να το πιστέψουμε, το εισαγάγουμε και αφομοιωθεί.... ο καλός Θεός να μας δίνει ΔΙΑΚΡΙΣΗ!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή