Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012

Σήμερα 08 Σεπ εορτάζουν:


Γέννηση της Υπεραγίας ΘεοτόκουΑπολυτίκιο της ημέρας


8 Σεπτεμβρίου 2012

Ἦχος δ’.

Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε, χαρὰν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οικουμένῃ, ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ λύσας τὴν κατάραν, ἔδωκε τὴν εὐλογίαν, καὶ καταργήσας τὸν θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν τὴν αἰώνιον.Αναγνώσματα Κυριακών και μεγάλων εορτών

Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012

Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου
Ἀπόστολος  |  Εὐαγγέλιον  |  Ἦχος - Ἑωθινόν Εὐαγγέλιον 
ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ Β´ 5 - 11
5 τοῦτο φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 6 ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, 7 ἀλλ’ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, 8 καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. 9 διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, 10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, 11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός. 
Αρχαίο κείμενο  |  Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα 


----------

προσωπική συμπλήρωση:

Σήμερα επίσης εορτάζει και η Παναγία Ποταμίτισσα στη Νίσυρο, ένας δίκλιτος ναός αφιερωμένος στο Γενέσιον της Θεοτόκου 8/9 και Αγία Άννα 9/9.

ΔΟΞΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑ που μας σπλαγχνίστηκε και θαυματούργησε. ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου