Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης για την αληθινή ελευθερία


Συνωμίλησε ποτε ο Γέρων Σιλουανός μετά τινος φοιτητού, όστις επεσκέφθη τον Άθωνα και έλεγε πολλά περί ελευθερίας. Όπως πάντοτε, ο Γέρων παρηκολούθησε τας σκέψεις και τα συναισθήματα του συμπαθούς αλλά αφελούς συνομιλητού αυτού μετά πολλής προσοχής. Βεβαίως, αι ιδέαι του φοιτητού περί ελευθερίας συνεκεντρούντο αφ’ ενός μεν εις την αναζήτησιν πλειόνων πολιτικών ελευθεριών, αφ’ ετέρου δε εις την δυνατότητα να ενεργή τις γενικώς κατά τα κίνητρα και τας εαυτού επιθυμίας.

Ο Γέρων εις απάντησιν εξέθεσε τας ιδίας αυτού απόψεις.

«Ποίος δεν θέλει ελευθερίαν; Πάντες θέλουν αυτήν, αλλά πρέπει να γνωρίζης εις τί συνίσταται και πώς αποκτάται. Ο εφιέμενος ελευθερίας δεσμεύει εαυτόν. Καθ’ ό μέτρον δεσμεύεις σεαυτόν, το πνεύμα σου θα απολαύη ελευθερίας…

Πρέπει να δεσμεύης τα πάθη εντός σου, ίνα μη κατακυριεύσουν του πνεύματος σου· πρέπει να δεσμεύης σεαυτόν, ίνα μη αδικήσης τον πλησίον σου … Συνήθως οι άνθρωποι ζητούν την ελευθερίαν ίνα πράττουν «ό,τι θέλουν». Τούτο όμως δεν είναι ελευθερία, αλλ’ η εξουσία της αμαρτίας επί σε. Η ελευθερία να αμαρτάνης –να γαστριμαργής, να
μεθύσκησαι, να μνησικακής, να εκβιάζης, να φονεύης, ή να πράττης τι παρόμοιον– ουδόλως είναι ελευθερία, αλλά δουλεία, ως ο Κύριος είπεν: “Πας ο ποιών την αμαρτίαν δούλος εστι της αμαρτίας” (Ιωάν. η’ 34). Είναι αναγκαίον να προσεύχησαι πολύ, όπως ελευθερωθής της φοβεράς αυτής δουλείας

»Ημείς φρονούμεν ότι η αληθινή ελευθερία έγκειται εις το να μη αμαρτάνης, εις το να αγαπάς τον Κύριον και τον πλησίον μεθ’ όλης της καρδίας σου και όλης της ισχύος σου.

»Η αληθής ελευθερία είναι η διαρκής διαμονή εν τω Θεώ» .

Αν και ο λόγος του Γέροντος κατά το βάθος αυτού υπερέβαινε το όριον της αντιλήψεως του νεαρού φοιτητού, απήλθεν ούτος βαθέως επηρεασμένος.


Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου,
Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης,
Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Τιμίου Προδρόμου,
Έσσεξ Αγγλίας 1999


---

(με δυνατότητα ανάκτησης) άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

οψώμεθα τον Θεόν καθώς εστί
περί προσευχής
περί Πνεύματος και Ζωής
άσκησις και θεωρία
....

---

και επειδή πολλές φορές όταν μιλάμε για ελευθερία την απεικονίζουμε με ένα άλογο να τρέχει ελεύθερα... μάλλον επειδή έσπασε το ίδιο τον χαλινό, που το κρατά δεσμευμένο... δυο σχετικές σκέψεις που ανεβάζουν το επίπεδο κατανόησης τι σημαίνει ελευθερία λόγου* (ανθρώπου) με αφορμή αυτήν του α-λόγου... (μη εξαντλώντας και πολύ περισσότερο μη αστοχώντας στην θεόσδοτη έννοια και προοπτική μας)

Αυτός (ο σταυρός) μας δόθηκε σαν σημάδι πάνω στο μέτωπό μας, όπως στον Ισραήλ δόθηκε η περιτομή·


---

* με λόγο τον άνθρωπο, αφού είναι εικών Αυτού του Ανθρώπου Δημιουργού του, και Λόγου (XC) Τριαδικού Θεού, ως έχων του ανδρός (ανθρ) την εικόνα όψη (ωπος) …


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου