Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

άρση των πέπλων ή ακολουθώντας τα ίχνη των αγίων…


Ο Άγιος Σπυρίδωνας ‘’τρώει’’ τα παπούτσια που του φοράνε στο άγιο σκήνωμά του στην Κέρκυρα. Αφού φαγώνονται, εκεί στο σημείο επαφής του ουρανού με τη γη, δεν μπορεί, θα αφήνει τα ίχνη του περάσματός του!!

Κι ο αρχάγγελος Μιχαήλ στο Μανταμάδος πάλι τρώγονται τα σιδερένια του παπούτσια!! Και του αγίου Γρηγορίου τα παντοφλάκια που χαρίζει την θεολογία!

Κι ενώ ο άγιος Σπυρίδων από Κύπρο (και το χαίρε νύμφη – ως νησί της αφροδίτης) πέρασε δια της Κωνσταντινουπόλεως (και το χαίρε της Ανύμφευτης Νύμφης – δι ευχών της γλυκυτάτης Θεοτόκου) στην Κέρκυρα, στον πόδα του όρους Παντοκράτορα, 


…ο άγιος Ιωάννης ο θεολόγος πέρασε ‘’ευθέως’’ στην Πάτμο (ως άλλη Μαρία παρακαθίσασα παρά τους πόδας Του Κυρίου – με προσευχητική κυκλική κίνηση του νου, που δι αυτής υπόσχεται Ο Κύριος ότι  θέλω μένειν έως έρχομαι …
Ιωαν.κα’22 λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; σὺ ἀκολούθει μοι. 23 ἐξῆλθεν οὖν ὁ λόγος οὗτος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει· καὶ οὐκ εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει, ἀλλ' ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι,  τί πρὸς σέ; -).Στην Πάτμο της Αποκαλύψεως, 
αλλά και στη διαχρονική εν κεφαλή αποκάλυψη, όπως ‘’τυπώθηκε’’ στο σπήλαιο της αποκαλύψεως η επίσκεψη της Αγίας Τριάδος, με την σχάση του βράχου, έτσι και αμήν και σε μας.


Πάντες γαρ απόστολοι. Η βιωτή όμως που τους αποκαλύπτει τα  σπουδαία (το Θεό και το σχέδιό Του, δια της πεπατημένης) προστίθεται κατά τάξη και ετοιμότητα, είτε ευθέως και άμεσα είτε έμμεσα. (ΜΑΡΙΑ+ΜΑΡΘΑ). Είτε δλδ απευθείας στα δωδεκάνησα είτε μέσω επτανήσων… (ιχνηλατίσμα στην ευλογημένη γη της Ελλάδος).

Τα πέπλα αδιακρισίας αίρονται το ένα μετά το άλλο αρχής γενομένης με την αποταγή εκ του κόσμου, εννοώντας το κοσμικό (και σαρκικό) αντιπνευματικό και αντίθεο φρόνημα.

Εκεί στον δρόμο προς Εμμαούς, τα μάτια των αποστόλων εκράτηντο έως εσπέρας και την κλάση του άρτου… κι εμείς ζητάμε παρά το ότι δεν είμαστε σε αυτήν την τάξη, νάχουμε ‘’θεωρία’’, κι όχι μόνο αυτών που συνέβησαν ή συμβαίνουν μπροστά στη μύτη μας (πνευματικής παρουσίας του Θεού και των θείων Του εργατών), αλλά και τα μελλούμενα. Κύριε ελέησον να μας συγχωρεί και διορθώνει την πνευματική μας πλεονεξία.  

Στο περί όρασης άρθρο, παρομοιάζω την όλη πνευματική διάταξη (καθ’υψος) με αναλογικά (μέσα από τον κόσμο) παραδείγματα σε ανακριτικά γραφεία ή καζίνο, όπου ανάμεσα στα δύο δωμάτια ορθώνεται ένας τοίχος (συνήθως καθρέφτης) διαπερατός σε όραση από τη μία (από τα ‘’αφεντικά’’ ) και αδιαπέρατος από την άλλη, την ‘’χαμηλότερη’’.    

Όταν ο άνθρωπος ανέλθη από την σαρκική γνώση στην ψυχική και από την ψυχική στην πνευματική, τότε ορά τον Θεό και αποκτά την γνώση του Θεού, που είναι η σωτηρία του. «Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία ότι αυτοί τον Θεόν όψονται» (Ματθ. ε’,8 )

Κι εμείς ζητούμε ταπεινότητα, αφορμάς μετανοίας, πρόσθεση πίστης και ιδιαίτερα …καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου.


  


  
Για το θέμα της κατά τάξιν αποκαλύψεως, ατμίδα νέφους εκάλυψε την περιοχή και φλόγες πυρός επικάθησαν επί τας κεφαλάς των μαθητών (σύνολο 120) όπως μας γνωστοποιείται από τις Πράξεις των Αποστόλων.

Αφού η πίστις σέσωκέν σε επαινούμενη ως προαίρεση, η αποκάλυψις είναι ανταπόκριση χάριτος και συνεργασία, στην ανθρώπινη εργασία Του Κυρίου βοηθούντος, αφού χωρίς Εμού, ου δύνασθε ποιείν ουδέν.

Στον δρόμο προς την Πάτμο ψηλαφούμε τα ανάλογα ίχνη. Π+άτμος!!!

Μας διακρίνει Πίστη στην Πρόνοια; Η Αποκάλυψη είναι ανάλογης βαθμίδας. Αίρεται το πέπλο της αδιακρισίας, τα μάτια μας σταματούν να κρατούνται, η ύλη γίνεται διαπερατή και τελικά βλέπουμε την Πρόνοιά Του.
Μας διακρίνει Πίστη στην προστασία Του; Απολαμβάνουμε τη χάρι της αποκαλύψεως ανάλογα, δλδ βλέπουμε την Προστασία Του.
Πίστη στον Παράκλητο; Αποκάλυψη αναλογική, δλδ βλέπουμε την Παρουσία Του Παρακλήτου.

Κατά την πίστη μας και το επίπεδό της, η αποκάλυψις και η ατμίδα νέφους επί των κεφαλών μας, μέσα στην καρδιά.

Π+ΑΤΜΟΣ σε άμεση (κυκλική κίνηση – ευθύς φωτισμός) ή έμμεσος δια λόγων και δια της ευθείας και σπειροειδούς κίνησης, όπως φαίνεται το καλό εμ-βόλιο στον κόσμο μας σε ψηλαφητή μορφή και σχήμα, σε αντίθεση του πτωτικού αντίθετου…. (στοιχεία που αναλύθηκαν στον ΚάθετοΠνευματικό Κύκλο (οδοιπορικό σοφίας του ανθρώπου)


και εδώ σε ψηφιακή μορφή.

---


μπορεί τα ''πέπλα'' να ηχούν κάπως, αλλά είτε πούμε παραπετάσματα, είτε πύλας, το αυτό εννοούμε. Ευχόμενοι: ...Οὔκ εἰμι ἱκανός, Δέσποτα Κύριε, ἵνα εἰσέλθῃς ὑπὸ τὴν στέγην τῆς ψυχῆς μου· ἀλλ᾿ ἐπειδὴ βούλει σύ, ὡς φιλάνθρωπος, οἰκεῖν ἐν ἐμοί, θαῤῥῶν προσέρχομαι. Κελεύεις, ἀναπετάσω τὰς πύλας, ἃς σὺ μόνος ἐδημιούργησας, καὶ εἰσέρχῃ μετὰ φιλανθρωπίας, ὡς πέφυκας· εἰσέρχῃ καὶ φωτίζεις τὸν ἐσκοτισμένον μου λογισμόν. Πιστεύω ὡς τοῦτο ποιήσεις· οὐ γὰρ Πόρνην προσελθοῦσὰν σοι μετὰ δακρύων ἀπέφυγες, οὐδὲ Τελώνην ἀπεβάλου μετανοήσαντα, οὐδὲ Λῃστὴν ἐπιγνόντα τὴν βασιλείαν σου ἀπεδίωξας, οὐδὲ Διώκτην μετανοήσαντα κατέλιπες, ὃ ἦν· ἀλλὰ τοὺς ὑπὸ τῆς μετανοίας προσαχθέντας, ἅπαντας ἐν τῷ χορῷ τῶν σῶν φίλων κατέταξας, ὁ μόνος ὑπάρχων εὐλογημένος πάντοτε, νῦν καὶ εἰς τοὺς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν.


...παράλληλα, με το πνεύμα του ψηφιακού (ελεύθερου στο νετ) βιβλίου: η είσοδος του Παντοκράτορος στον κόσμο και η έξοδος του κόσμου μας προς Αυτόν. Αρχής γενομένης της επίσκεψης εκείνου του Πυρός που φλέγει αλλά δεν κατακαίει (οπισθόφυλλο 5ου) δι ευχών της γλυκυτάτης Θεοτόκου.---

...αν κάποιος ακολουθεί ίχνη μόνο και μόνο για τα ίχνη, δεν κάνει τπτ περισσότερο, από το να ''ερωτοτροπεί'' χαμαιτυπικώς. Ο στόχος της ακολούθησης των ιχνών, είναι αυτός που αναφέρει ο άγιος Συμεών ο νέος θεολόγος: Ότι και πάντες οι Άγιοι τον Λόγον του Θεού εν εαυτοίς συλλαμβάνουσι τη Θεοτόκω παραπλησίως και γεννώσιν αυτόν και γεννάται εν αυτοίς και γεννώνται υπ’ αυτού και πως υιοί και αδελφοί και μητέρες αυτού χρηματίζουσιν.

κι εδώ βρίσκεται ένα ''μυστικό'' του θείου έρωτος που υλοποιείται με την αγνότητα, παρθενία ΚΑΙ εξαγνισμό (κατά τάξη και ετοιμότητα και ΔΙΑΚΡΙΣΗ). Η καλή μας Παναγία ΣΚΕΠΕΙ όλον τον κόσμο, με δε τον αγνό Ιωάννη, ΣΥΝΟΙΚΕΙ. Φιλοξενεί την Μητέρα Του Θεού, ως δική Του Μητέρα, παίρνοντας Αυτήν στα ίδια (όπως ορίστηκε από Τον Κύριο επί του Σταυρού - Ιδού η Μήτηρ σου...). Αμήν δι ευχών, μέτοχοι του άλλου πυρός (της φλεγομένης και μη καιομένης βάτου...)


  
...όπως αναφέρουν οι άγιοι σε ποιο ''μίλι'' (εντός της ερήμου) είναι ο καθένας από τον δρόμο εκ της αιγύπτου (κόσμος) προς την Αγία Γη (και ουρανό) , έτσι νοείται και ο δρόμος ιχνηλασίας από το χαίρε νύμφη (κύπρος) δια του και έως το χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε (προς την θεία αποκάλυψη). Αυτά, όσον αφορά το κατά τάξη και ετοιμότητα και του εμπνέοντος και υποκινούντος έρωτος, από κοσμικού έως θείου. 

Το δε ανάποδο, σπαταλώντας τις φυσικές μας δυνάμεις σε παραφύσην στόχους και προσανατολισμούς, ισχύει στον ‘’κόσμο’’ με τα σύμβολά του. Πέραν όμως των συμβόλων που μπορούμε να δούμε πολλά, ιδίως στην βιομηχανία του θεάματος, που γέμει με 6άρια, εκ των ‘’πεφωτισμένων’’, θέλοντας να οικειώσουν και καθελκύσουν προς τον άδη ψυχές, σε μας εναπόκειται η βιωματική άνοδος προς το 999 και Τριαδικό Θεό.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου