Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015

Η Μάρθα και η Μαρία, (παρούσες και δι αυτών όλοι μας) στο μυστήριον της Βαπτίσεως…

…20 Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευσόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ, 21 ἵνα πάντες ἓν ὦσι, καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 22 καὶ ἐγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἕν ἐσμεν, 23 ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσι τετελειωμένοι εἰς ἕν, καὶ ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας. 24 πάτερ, οὓς δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσι μετ' ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσι τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν δέδωκάς μοι, ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου. 25 πάτερ δίκαιε, καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω, ἐγὼ δέ σε ἔγνων, καὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας· 26 καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ γνωρίσω, ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ᾖ, κἀγὼ ἐν αὐτοῖς… (Ιωαν.ιζ’)

Διακρίνοντες Τον Λόγον στην Βάπτισή Του, διακρίνουμε έστω και αχνά, ως μια ενότητα όλους τους αγίους Του, σαν λόγοι εξαρτημένοι  και κολλημένοι στο Αγαθό, αφού ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσι μετ' ἐμοῦ.

Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε…

Διττά προσεγγίζοντες ως βίωμα το μυστήριον, είτε ξεκινάμε από τα ενδύματα και φτάνουμε στην Ουσία είτε εκ της Ουσίας αναγνωρίζουμε τα ενδύματα. Κι η αναφαίρετος μερίδα ην εξελέξατο η Μαρία ουκ αφαιρεθήσεται από αυτής, η δε Μάρθα, παρότι μεριμνούσε και τύρβαζε περί πολλών, (λες και ο Χριστός πήγε στο σπίτι τους για τις σαλάτες – όπως αναφέρει ο όσ.Παΐσιος) αγιάζει.

Καλό είναι να υπάρχεις, αλλά να ζεις είναι άλλο πράμα (κυρ Φώτης Κόντογλου).
Καλό το (διαλυτικό της καυστικότητος του οξυγόνου) άζωτο, αλλά το οξυγόνο είναι άλλο πράμα. Καλή η φιλοσοφία αλλά η φιλοκαλία (και Ουσία) είναι άλλο πράμα. Όχι απαραίτητα διιστάμενα μεταξύ τους, αλλά απεναντίας ενούμενα εις μία μονάδα και για έναν σκοπό. Την τελείωση και αγιασμό. Την σωτηρία, αφού θέλει τους πάντας σωθήναι και εις επίγνωσιν Αληθείας ελθείν… 

Μερικοί, υποτιμούν τα ενδύματα (λόγους και ρήματα) και άλλοι, αστοχούν στην Ουσία αλλά, Ο Κύριος τρέφει και τους 4.000 άνδρες με 7 άρτους περισσεύοντας σπυρίδες 7 (σοφία του κόσμου) και τους 5.000 άνδρες με 2 ιχθείς και 5 άρτους, περισσεύοντας (ακριβής θεολογία μέσα στην Εκκλησία) κοφίνια 12.        

Ρανίδες ύδατος εκ των άνω του ουρανού υδάτων εισχωρώντας στον κόσμο μας, μάς καθαρίζουν και ξεδιψούν, στοιχεία άνω τροφής όσο αφομοιώνονται από τα (καθαρά) τοιχεία καρδιάς και νου, μας χορταίνουν για να μας κάνουν μετόχους του άλλου πυρός έως ότου πατήσουν οι πόδες μας, όπου πατούν πόδες πραέων.

πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος.   … 6 Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω στερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος καὶ ἔστω διαχωρίζον ἀνὰ μέσον ὕδατος καὶ ὕδατος. καὶ ἐγένετο οὕτως. 7 καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸ στερέωμα, καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος, ὃ ἦν ὑποκάτω τοῦ στερεώματος, καὶ ἀναμέσον τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπάνω τοῦ στερεώματος. 8 καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὸ στερέωμα οὐρανόν. (Γεν.α’)

Η διέλευση (καθέτως) από τα κάτω ύδατα στα άνω εσημειώθη με την άνοδο Του Κυρίου από τα ύδατα του Ιορδάνη, με σκοπό την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος.  

10 καὶ εὐθέως ἀναβαίνων ἀπὸ τοῦ ὕδατος εἶδε σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ Πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον ἐπ᾿ αὐτόν· (Μαρκ.α’).

Μια προτύπωση εν σκιά στην ΠΔ, ως οριζόντια διέλευση της θαλάσσης. (κι είναι η τρικυμισμένη θάλασσα της ζωής, των παθών και πειρασμών, που αμήν να διέλθουμε όλοι αβρόχοις ποσί).

29 Πίστει διέβησαν τὴν ᾿Ερυθρὰν θάλασσαν ὡς διὰ ξηρᾶς, ἧς πεῖραν λαβόντες οἱ Αἰγύπτιοι κατεπόθησαν. (Εβρ.ια’).

Αυτό, το καθέτως συμβάν εν XC και δια XC αλλά και ως προτύπωση πάνω στον κόσμο ως σκιά και οδοδείκτη και αναλογία, σημειώνονται στο Θ της Μάρθας και στο Ι της Μαρίας. Είναι η καθ’ύλην σπειροειδής ανέλιξη (9) δια λόγων και η ευθεία (δια Σταυρού) της εκάστης ‘’Μαρίας’’ της παρακαθήσασας παρά τους πόδας Του Κυρίου.


σπειροειδώς το Θ της Μάρθας, που μεριμνούσε και τύρβαζε περί πολλών, με ευλογημένη ΚΑΙ αυτήν, ευθεία κίνηση του νοός
και  
ευθέως (Ι) στη Μαρία, με κυκλική κίνηση* 
Όχι τυχαία, η συνέχεια αυτής της διάβασης από την ερυθράν, ο απόστολος της Κυριακής των Αγίων Πάντων. …οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, 34 ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων· 35 ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τούς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· 36 ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· 37 ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, 38 ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. 39 Καὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, 40 τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι.   

Αφού, ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσι μετ' ἐμοῦ.

Έτσι κι εμείς, με πνεύμα ίνα ώσι Εν, μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αιτούμαστε δια της Επιφανείας και Θεοφανείας του Κυρίου και Θεού μας, καθαρισμόν από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος δι αυτού του ύδατος που ανεωγμένων των ουρανών κατήλθαν για την σωτηρία μας.

…καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου.

Με την βάπτιση συνθαπτόμενοι, ώστε με την άνοδόν Του να συνανασταινόμαστε…

Ίνα εν τω Φωτί Σου οψόμεθα ΦΩΣ, αμήν Κύριε, δόξα Σοι!!

Μέγας ει Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου, και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου.
Συ γαρ βουλήσει εξ ουκ όντων εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα τω σω κράτει συνέχεις την κτίσιν, και τη ση προνοία διοικείς τον κόσμον. Συ εκ τεσσάρων στοιχείων την κτίσιν συναρμόσας, τεττάρσι καιροίς τον κύκλον του ενιαυτού εστεφάνωσας.

6-7 Ιαν.


...ψηλαφώντας την όλη φύση, μετά το μπόλιασμα της ευλογίας της Βαπτίσεως, ανευρίσκουμε λόγους οδοδείκτες της χάριτος. Γέμει ο κόσμος σωτηρία, όσο εισάγεται ο Κύριος στον κόσμο μας και όσο εξαγόμαστε Σε Αυτόν.  (5 τόμοι)...και για του λόγου το αληθές αυτής της υπέρβασης ως απεικόνιση ή θεωρητικά όπως παραπάνω αναπτύχθηκε, όπου η παρουσία της Μάρθας και της Μαρίας είναι προσευχητικό βίωμα (ευθείας και κυκλικής κίνησης) του νου μας, σύνολο σπειροειδώς, που ευστοχεί στα θεία και, που παρότι άπαξ συνέβησαν αλλά παρατείνονται στους αιώνες, προβάλλουμε ακόμη δύο σ+τοιχεία. 

Την ανάληψη Του Κυρίου, με παρόντα ΚΑΙ τον απ.Παύλο 


αλλά και την βάπτιση ενός ορθοδόξου...  (σε φωτογραφία) με την παρουσία του Αγ.Πνεύματος, εν είδει περιστεράς...


---

και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού (Εκ του τρίτου λόγου του «Θησαυρού Δαμασκηνού» άνευ του προοιμίου, διασκευασμένος φραστικώς….)
για το θεόσδοτο όνομα ΙΩΑΝΝΗΣ

---

για τη ΜΑΡΘΑ και ΜΑΡΙΑ (σκέψεις) και τις κινήσεις του νοός (ευθεία, κυκλική και σπειροειδή) 

για την Μάρθα και Μαρία οσίου Ιγνατίου Μπριατσανίνωφ

4 σχόλια:

 1. ...επειδή τα θεία γεγονότα, παρότι συνέβησαν άπαξ, παρατείνονται στους αιώνες, μία είναι η δυνατότητα μετοχής μας. Το προσευχητικό βίωμα (ευθείας και κυκλικής κίνησης) του νου μας, σύνολο σπειροειδώς, που ευστοχεί στα θεία. Όσον αφορά το μυστικό σκέλος, που πραγματεύεται το άρθρο, με την μυστική παρουσία της Μάρθας και Μαρίας και αμήν, δι ευχών όλων των αγίων παρόντων, και ημών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μάρθα: Δέσποινα πικραθείσα. Μαρία: πικραθείσα, αλλά υψωθείσα και δοξασθείσα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ...οὐκ αὐτὸς τούτων πρὸς κάθαρσιν δεόμενος, ἀλλ᾽ ἡμῖν ἐν ἑαυτῷ οἰκονομῶν τὴν ἀναγέννησιν.

  Ὁ ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον, δι᾽ ἡμᾶς καθ᾽ ἡμᾶς γενέσθαι κατηξίωσε, ῥεῖθρα περιβάλλεται σήμερον τὰ Ἰορδάνια, οὐκ αὐτὸς τούτων πρὸς κάθαρσιν δεόμενος, ἀλλ᾽ ἡμῖν ἐν ἑαυτῷ οἰκονομῶν τὴν ἀναγέννησιν. Ὢ τοῦ θαύματος! δίχα πυρὸς ἀναχωνεύει, καὶ ἀναπλάττει ἄνευ συντρίψεως, καὶ σῴζει τοὺς εἰς αὐτὸν φωτιζομένους, Χριστὸς ὁ Θεός, καὶ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μάρθα και Μαρία, ανάλογα με τα τεκνία που ο Ιακώβ (Ισραήλ) γεννά από Λεία και Ραχήλ (πράξη και θεωρία) με την επίσκεψη του Σταυρού του Αγίου Φωτός* στην ζωή μας, αφού η βάπτισις παραπέμπει στο συνθαπτόμαστε για να συναναστηθούμε/ανυψωθούμε.

  * http://hellasorthodoxy-kmyst.blogspot.gr/2015/05/blog-post_3.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή