Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Περί μη ασυνέχειας λόγων

Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας* 

...από αγ.Μάξιμο ομολογητή (Λόγος και λόγος)Και επειδή,  


τα επόμενα (σχολιαζόμενα) με αφορμή την τέλεση ενός βυζαντινού γάμου την 14 Φεβ … είναι μυστικά και μυστηριακά ενωμένα και έχουν φυσικά, προοπτική Τον Λόγο.


Διαβάστηκαν σε αυτό το βυζαντινό τυπικό γάμου, 2 ευαγγέλια. Της ημέρας (της χαναναίας και κυναρίου**) αλλά και του γάμου εν Κανά, όπου, ενώ Ο Κύριος είπε δεν έχει έλθει ακόμη η ώρα μου, κάμπτεται και εκπληροί το θέλημα της Μητέρας Του.

[3 καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει ἡ μήτηρ τοῦ ᾿Ιησοῦ πρὸς αὐτόν· οἶνον οὐκ ἔχουσι. 4 λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; οὔπω ἥκει ὥρα μου. 5 λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις· ὅ,τι ἂν λέγῃ ὑμῖν, ποιήσατε. (Ιωαν.β’)]
  
Είδαμε πάλι την εύσπλαγχνη κάμψη του θείου θελήματος στην μεσιτεία της Παναγίας Παραμυθίας (εκτυπώτερον και όχι μόνο τότε).

Ευχόμαστε και τώρα να ισχύσει το αίτημα της καλής μας Παναγίας Στον Δεσπότη Συγχώρεσέ τους Υιέ μου, σώσε την Ελλάδα που Σε πιστεύει και μας αγαπά…ένα συγκλονιστικό όραμα

14 Φεβ ημέρα κοσμική ‘’αγίου’’ βαλεντίνου, έρωτος ανόμου (συνήθως) μπαίνει κάτω από το πετραχήλι και ευλογείται (γάμος). Όχι για να νομιμοποιηθεί η ανομία, όχι για να συνεχίσει η αμαρτία ως ιδεολογία αλλά να γνωσθεί και αντιμετωπισθεί ως αδυναμία και όπως το άζωτο διαλύει την καυστικότητα του οξυγόνου, με το έσονται εις σάρκα μία να βιωθεί εν οικονομία (ερωτική) και παραχώρηση (μερικές φορές) Κύριος οίδε, ο καλός σκοπός. Η βίωση της μονάδος εν Χριστώ. Ενότητα στο ΕΝΑ και όχι ενότητα εκτός XC, στην κενότητα.

Το ανδρόγυνο θα βρει αυτήν την νέα δομηθείσα μονάδα εν XC όπως Ο Κύριος συμπυκνώνει όλη την θεότητα και τελεία ανθρωπότητα στο πρόσωπό Του. Δια της Θείας Κοινωνίας …ο τρώγων μου την σάρκα … εν εμοί μένει, καγώ εν αυτώ.

Και μετά το κοινὸν ποτήριον, και λαβὼν αὐτοὺς ὁ Ἱερεύς, τοῦ Παρανύμφου κρατοῦντος ὄπισθεν τοὺς στεφάνους, στρέφει ὡς ἐν σχήματι κύκλου περὶ τὸ ἐν τῷ μέσῳ τραπεζίδιον ἐκ τρίτου.

Ἡσαΐα χόρευε· … και Ἅγιοι Μάρτυρες … (…οἱ καλῶς ἀθλήσαντες καὶ στεφανωθέντες, πρεσβεύσατε πρὸς Κύριον, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Δόξα σοι Χριστὲ ὁ Θεός, Ἀποστόλων καύχημα, Μαρτύρων ἀγαλλίαμα, ὧν τὸ κήρυγμα. Τριὰς ἡ ὁμοούσιος).Και το στεφάνι έρχεται με μετάνοια (Ιωάννης) υπομονή, σταθερότητα και ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ (Κωνσταντίνα)      
Λόγος συναφής, εμπεπλεγμένος με τους λόγους [που έλαβαν σάρκα και οστά (ως ρήματα) πρόσφατα στην Ελλάδα] και όλοι μαζί μέσα στον υπέρτατο Λόγο.   


Αυτό δεν ζητά Ο Κύριος στην παρούσα στιγμή από όλους τους έλληνες και τον καθένα ξεχωριστά; Ταπεινότητα, αποφυγή ειδωλολατρείας (Ι) προσευχητική διάθεση (Υ) …εκ του κίναρο- κυνάριον**, μετάνοια, υπομονή, σταθερότητα και ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ κι η καλή μας Παναγία, σκέπη.  

---

* Υπέρχρονοι λόγοι Λόγου, εν χρόνω εκπληρούμενοι…

18 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται(Ματθ.ε’)

14 καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεὸς τῷ ὄφει· ὅτι ἐποίησας τοῦτο, ἐπικατάρατος σὺ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς· ἐπὶ τῷ στήθει σου καὶ τῇ κοιλίᾳ πορεύσῃ καὶ γῆν φαγῇ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου. 15 καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς· αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν, καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν. (Γεν.γ’)

Αμέσως μετά την έξοδο των πρωτοπλαστών, ήδη από την πρώτη στιγμή απεργάζεται το σχέδιο της σωτηρίας και επιστροφής του. Δια της γυναικός (Κυρίας Θεοτόκου) το σπέρμα Αυτής (Κύριο) που ως Εσταυρωμένος θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως και αυτός (ο έρπων) θα τηρήσει την πτέρναν Αυτού.

Κι ενώ τα θεία γεγονότα συνέβησαν άπαξ (και εκπληρώθηκαν στα θεία Πρόσωπα) παρατείνονται στους αιώνες με εμάς, μετόχους, όπως ακούμε τον άγιο Συμεών τον νέο θεολόγο, να παρατηρεί: Ότι και πάντες οι Άγιοι τον Λόγον του Θεού εν εαυτοίς συλλαμβάνουσι τη Θεοτόκω παραπλησίως και γεννώσιν αυτόν και γεννάται εν αυτοίς και γεννώνται υπ’ αυτού και πως υιοί και αδελφοί και μητέρες αυτού χρηματίζουσιν.


Μόνο Κύριε ελέησον και ΔΟΞΑ ΣΟΙ!! γιατί ‘’σημεία’’ έβλεπαν και οι ινδιάνοι για το μεγάλο όραμα (βέβαια εκτός ορθόδοξης οπτικής και τρόπου, προτεινόμενου από άγ.Μάξιμο) αλλά δεν εκπληρώθη.

Πρεσβείες πάντων των, τόσων πολλών, αγίων που προσεύχονται *** για τους Έλληνες και εξαιρέτως της γλυκυτάτης Θεοτόκου, αμήν να γίνει το θέλημα του Θεού, καν θέλουμε καν δε θέλουμε…  

---


*** Η Ουράνια Λειτουργία.(Αγ.Νικολάου Βελιμίροβιτς)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου