Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011

Ο ΘΕΟΣ vs ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ

Ο ΘΕΟΣ vs ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ

Δεν ξέρω αν πρέπει να εμπλέξουμε τις θεωρίες των θεϊστών με αυτές των αθέων, αλλά, για κάποιους θεϊστές, ΔΕΝ υπάρχει διαφορά μεταξύ των θεών, πιστεύοντας πως είναι ένα και το αυτό ‘’πράμα’’. Ενδοσυμπαντικά, εξωσυμπαντικά, συγκριτιστικά, μια σούπα πίστεων, προσφερόμενη για να καλύψουν την φυσική αδυναμία εξηγήσεων ή επεμβάσεων στα ασυνείδητα ή και στα υποσυνείδητα/συνειδητά συμβαίνοντα, όλα, στα ‘’εκτός ελέγχου’’ που σαν αστάθμητα ‘’τυχαία’’ ταλανίζουν τον άνθρωπο και δεν τον αφήνουν στην τελική, να κάνει το θέλημά του.

Τα αντικρουόμενα θελήματα, περιχαρακώνονται και προσδιορίζουν τους ‘’ανθρώπους’’ δημιουργώντας στρατόπεδα που φυλακίζουν τους ‘’πιστούς’’σε  αυτά. Κι υπάρχουν φυσικά άνθρωποι, που κατά το θέλημά τους, δημιουργούν θεούς, θρησκείες ‘’βολικές’’ που μάλλον υπηρετούν και δικαιολογούν τα θελήματά τους, παρά είναι στην πραγματικότητα υπηρέτες του ανώτερου θείου, που τάχα πρεσβεύουν.

Κι αυτό το νοιώθουν στο πετσί τους, όσοι αντιστρατεύονται στην συγκεκριμμένη
πίστη. Δύο μοιάζουν οι στάσεις ζωής: γενηθήτω Κύριε το θέλημά Σου, (με τον ορθόδοξο προσεγγιζόμενο τρόπο, που αγιοποιεί ) και γενηθήτω το θέλημά μου, όλων των άλλων προσεγγίσεων (που αντίθετα, απομακρύνει τον άνθρωπο από τον αληθινό Θεό).

Λένε, πως τον διάβολο, δεν τον ενοχλεί να πιστεύει κάποιος σε θεό (με μικρό ή μεγάλο) τον ενοχλεί να πιστεύει στον Τριαδικό Θεό ΟΡΘΟΔΟΞΩΣ, και γιαυτό πολεμά Αυτόν και τους πιστούς Του.

Και ΑΝ αυτός (ο έξω από εδώ) ξέρει την διαφορά, καλό θα ήταν να μάθουμε κι εμείς, με βοήθεια την ελληνική (ευλογημένη) γλώσσα. Ο ΘΕΟΣ σε σχέση με το, ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ.          

Ο ΘΕΟΣ = 354, ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ = 999. Σαν εμότικον (σχηματάκι) το 9 ‘’δείχνει ένα άνθρωπο όρθιο, σε σύγκριση με το 6 που θυμίζει το δεξί ωτίον, που σαν έμβρυο ανεστραμμένο, κυοφορείται μέσα στον κόσμο, με την κεφαλή/ λωβό κάτω, και σπονδυλική στήλη /πτερύγιο.

Μέσα στον κόσμο είμαστε και φωτιζόμαστε εκ περιτροπής, μια από τον φυσικό ήλιο και μια από την σελήνη και τους αστέρες. Η διαφορά όμως του φωτός του φυσικού ήλιου και της σελήνης, έγκειται στο ότι το μεν φυσικό φως είναι ευθές, θερμαντικό, αναδεικνύον τα φυσικά χρώματα, λαμπρύνον αυτά, αίρον τις σκιές σε σχέση με το φως της σελήνης, που είναι πολωμένο, ψυχρό και γεμίζει σκιές. Παρά τις εναλλαγές μέσα στην φύση, η συνειδησιακή επιλογή μας μπορεί και καλό θα ήταν, να είναι και πιο μόνιμη. Προσανατολισμένη στον υπερφυσικό Ήλιο της πίστης, άδυτο και ανέσπερο Αστέρα, παρά σε εκείνο το ‘’φως’’ της πίστης, που φωτίζοντας τον άνθρωπο, τον πολώνει ενάντια στους άλλους με τις άλλες πίστεις.

Κι εκεί έρχεται το μη συμπτωματικό της επιλογής ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ από το σκέτο Ο ΘΕΟΣ, ακόμη και σε μονοθεϊστικές θρησκείες, πολλώ δε μάλλον σε πολυθεϊστικές.

Το άθροισμα 354 που δίδει το Ο ΘΕΟΣ, δεν είναι τυχαίο που συμπίπτει στον σεληνιακό κύκλο, γιατί μέσω του διάχυτου και εξ αντανακλάσεως φωτός που διαχέει στον κόσμο, ‘’πολώνει’’ τους φωτιζόμενους.

Σε μας εναπόκειται να περάσουμε από την θρησκεία της Ορθοδοξίας στην βιωματική Της Αλήθεια. Στην ενωτική της Χάρι (πάντα τα έθνη εκάλεσε…) από την προηγούμενη πόλωση που μπορεί η ίδια στρατοπεδευτικά, συναισθηματικά ή διανοητικά, να αναδείξει.

Εκλήθη ο Αβραάμ περάτης. Καλούμαστε κι εμείς να περάσουμε από τον ένα φωτισμό στον άλλον. Επιπλέον,  …και ου κληθήσεται έτι το όνομα σου άβραμ αλλ’ έσται το όνομα σου αβραάμ ότι πατέρα πολλών εθνών τέθεικά σε… (Γεν.ιζ’5) και την Σάρα την μετονομάζει πλέον Σάρρα. Ήταν τότε ο Αβραάμ 99 χρονών…  (όταν είδε... τρεις ορθίους άνδρας και ανεφώνησεν Ο Κύριός μου...) 


Προσθέτει Ο Κύριος το Α της Αγάπης (και Αληθείας) στην κεφαλή και το Ρ της δικαιοσύνης, στο σώμα, ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ, σε όσους ‘’φιλοξενούν’’ το Τριαδικόν Έν Πνεύμα του Θεού του Ζώντος.

Τη Μονάδα εν Τριάδι και την Τριάδα εν Μονάδι.

Κύριε δόξα Σοι!!!

3 σχόλια:

 1. Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ.109

  ΕΙΠΕΝ ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου. 2 ράβδον δυνάμεως ἐξαποστελεῖ σοι Κύριος ἐκ Σιών, καὶ κατακυρίευε ἐν μέσῳ τῶν ἐχθρῶν σου. 3 μετὰ σοῦ ἡ ἀρχὴ ἐν ἡμέρᾳ τῆς δυνάμεώς σου ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν ἁγίων σου· ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου ἐγέννησά σε. 4 ὤμοσε Κύριος καὶ οὐ μεταμεληθήσεται· σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 5 Κύριος ἐκ δεξιῶν σου συνέθλασεν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς αὐτοῦ βασιλεῖς· 6 κρινεῖ ἐν τοῖς ἔθνεσι, πληρώσει πτώματα, συνθλάσει κεφαλὰς ἐπὶ γῆς πολλῶν. 7 ἐκ χειμάρρου ἐν ὁδῷ πίεται· διὰ τοῦτο ὑψώσει κεφαλήν.


  Ιω Α-1. Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν και Θεός ην ο Λόγος.

  Ιω Α-2. Ούτος ην εν αρχή προς τον Θεόν.

  Ιω Α-3. πάντα δι' αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν.

  Ιω Η-56. Αβραάμ ο πατήρ υμών ηγαλλιάσατο ίνα ίδη την ημέραν την εμήν, και είδε και εχάρη.

  Ιω Η-57. είπον ουν οι Ιουδαίοι προς αυτόν. πεντήκοντα έτη ούπω έχεις και Αβραάμ εώρακας;

  Ιω Η-58. είπεν αυτοίς ο Ιησούς. αμήν αμήν λέγω υμίν, πριν Αβραάμ γενέσθαι εγώ είμι.

  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

  «Ακάματος φύσις Θεού γεννήσεται ουκ έχουσα αρχήν. Εξ αυτού δε ο πανσθενής ουσιούται Λόγος»

  ΠΛΑΤΩΝΑΣ (Μέναδρος)

  «ὁ παλαιός νέος, καί ὁ νέος ἀρχαῖος, ὁ πατήρ μόνος, καί ὁ μόνος πατήρ, τό ἕν τρία καί τά τρία ἕν. ἄσαρκον σαρκικόν. γῆ τέτοκε τόν οὐράνιον βασιλέα»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. 14+14+12 (πΧ) σε σχέση με το ευαγγελικό (και δι αυτού) 14+14+14, ως κομβικό σημείο ''περάσματος'' από το Ο ΘΕΟΣ στο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ και άλλο Φως. Από χλιαρότητα όση ''θρησκευτικότητα'' σε πύρινη Ορθοδοξία. Με την ''θρησκεία'' το πρόβλημα και την Ορθοδοξία την λύση και ίαση (δια των 2 ενεργούντων προσώπων Κυρίου και Αγίου Πνεύματος, Παράκλητο...) γενεαί 14 (τρις)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Κι Ο Κύριος ανέφερε ξεκάθαρα για την (ορθόδοξη) πίστη:

  16 ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπε· σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. 17 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ· μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέ σοι, ἀλλ᾿ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. (Ματθ.κς’)

  σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέ σοι, ἀλλ᾿ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
  για να μην νομίζει κάποιος πως η πίστη μας είναι έργο ανθρώπινο. Είναι θεοεπίβλεπτο και δια χάριτος ομολογία και ‘’πέρασμα’’ (κατά τάξιν και ετοιμότητα.

  Αλλά και… 3 διὸ γνωρίζω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν Πνεύματι Θεοῦ λαλῶν λέγει ἀνάθεμα ᾿Ιησοῦν, καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριον ᾿Ιησοῦν εἰ μὴ ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ. (Α’Κορινθ.)

  οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριον ᾿Ιησοῦν εἰ μὴ ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή